Powłoki malarskie

Spoiwa do systemów farb

Malowanie i aranżacje kolorystyczne budynków i obiektów figuratywnych znane są od czasów starożytnych. Służyły one (i nadal służą) jako sposób dekoracji oraz jako warstwa ochronna i ścieralna. W ostatnich dziesięcioleciach wzrosło znaczenie funkcji ochronnej w związku ze szkodami pogodowymi powodowanymi przez emisje szkodliwych substancji.

Międzynarodowa Karta Ochrony i Odnowy Zabytków i Miejsc (zwana dalej "Kartą Wenecką"), przyjęta w 1964 r., stanowi wiążącą podstawę do zajmowania się zabytkami historycznymi na poziomie międzynarodowym. Stanowi ona główną instrukcję dla wszystkich osób zaangażowanych w ochronę zabytków i określa między innymi wymagania dotyczące materiałów budowlanych, które mają być stosowane. Zaleca, by nowoczesne techniki konserwacji i budowy były stosowane (tylko) w celu zabezpieczenia pomnika, jeżeli techniki tradycyjne okażą się niewystarczające, a skuteczność nowoczesnych technik konserwacji i budowy została naukowo udowodniona i sprawdzona na podstawie praktycznych doświadczeń (art. 10).

W odniesieniu do materiałów budowlanych i środków ochrony budynków wymóg ten wyjaśnia, dlaczego przy konserwacji zabytków często preferuje się spoiwa stosowane historycznie, a nie na przykład nowe, "nowoczesne" spoiwa. Ponadto Karta Wenecka wymaga:

  • odwracalności (każdy środek stanowi interwencję w substancję oryginalną, musi być zatem ograniczony do minimum i w miarę możliwości "nadający się do naprawy" lub "zdolny do pielęgnacyjnego powtórzenia ingerencji konserwatorskiej".
  • autentyczności ("autentyczność" pomnika powinna być w jak najmniejszym stopniu zaburzona przez środek). Często istnieje konflikt celów między tymi "założeniami co do ochrony zabytków" a optymalnymi rozwiązaniami technicznymi. Ponadto kwestia właściwości technicznych niektórych materiałów lub spoiw może powodować konflikty.

Pod koniec lat 90-tych na wydziale "Restaurowanie i konserwacja sztuki i dziedzictwa kulturowego" Kolońskiej Akademii Nauk Stosowanych opracowano nową technologię przygotowywania wapna.

Klasyczne farby krzemianowe lub mineralne otacza nimb wysokiej jakości i niezniszczalności. Zawdzięczają to mineralnemu spoiwu jakim jest szkło wodne oraz licznym zastosowaniom w wybitnych zabytkach architektury, szczególnie pochodzących z wczesnych czasów nowożytnych.

Powłoki

Liczba znalezionych produktów 7
 

Widok:

Nr art. 0624

Mineralna powłoka gruntująca o działaniu hydrofobizującymi wzmacniającym

Nr art. 0630

Farba mineralna tworząca powłokę o strukturze kwarcytu

Nr art. 6566

Wypełniająca farba wapienna, bez organicznych dodatków do spoiwa

Nr art. 6569

Farba wapienna bez dodatków organicznych

Nr art. 6410

Przezroczysty dodatek rozcieńczający do systemów farb opartych na żywicy silikonowej, do regulacji stopnia przezroczystości

Nr art. 6471

Półlazurująca, wypełniająca, "prawdziwa" farba silikonowa, bez bieli tytanowej

Nr art. 6476

Półprzezroczysta, "prawdziwa" farba silikonowa