Nr art. 528025

  Mączka szklana do agregatów abrazyjnych "rotec"

  Delikatny granulat do agregatu miękkoabrazyjnego rotec, nie zagrażający silikozą.

  Uziarnienie
  Wariant
  5280 | Mączka szklana do agregatów abrazyjnych "rotec"
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość nasypowa około 1,05 - 1,4 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • mączka szklana do agregatu miękkoabrazyjnego "rotec"

  Właściwości

  • Syntetyczny granulat czyszczący
  • działa nieagresywnie wobec substancji budowlanej
  • Optymalna wydajność przy minimalnym ścieraniu powierzchni
  • Ścierniwo nie powoduje pylicy płuc
  • Stosuje się zgodnie z wymaganiami BGR 500, rozdział 2.24.
  • Ścierniwo przyjazne dla środowiska zgodnie z ISO 11126-4 N/CS/G
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 40 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +5°C do +40°C

   • Obróbka za pomocą agregatu miękkoabrazyjnego rotec.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Wielkość ziarna ściernego zależy od rodzaju podłoża substancji, która ma zostać usunięta.

    Im bardziej wrażliwe jest podłoże, tym drobniejsze jest ziarno ścierniwa, które należy wybrać.

    Należy zwrócić uwagę na dodatkowe informacje techniczne.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Agregat miękkoabrazyjny rotec

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • W nienaruszonych oryginalnych opakowaniach przechowywanych w suchym miejscu produklt można składować przez co najmniej 36 miesięcy.

  • Zużycie
   • 40 - 100 kg/h

  • Wskazówki ogólne
   • Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta agregatu abrazyjego.

    Zawsze należy wykonywać wystarczająco duże, reprezentatywne powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Wszelkie zanieczyszczone materiały, powstałe po użyciu preparatu, należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe