©

Wzmacnianie kamienia

Uszkodzone cegły? Naprawa zamiast wymiany!

Firma Remmers opracowała system wzmacniania i uzupełniania materiałów mineralnych. Po co więc wymieniać uszkodzone cegły i kamień?

W ramach zabiegów konserwatorskich i restauratorskich dotyczących elementów z kamienia naturalnego bardzo ważną rolę nadal odgrywają mineralne lub plastyfikowane mineralne zaprawy do wzmacniania kamienia. Jest to związane z szeregiem zalet tych systemów w porównaniu z innymi wariantami spoiw do zapraw do wzmacniania kamienia. Należy tu wymienić właściwości takie jak:

  • dobra zdolność adaptacji do szerokiego zakresu właściwości technicznych, w szczególności fizyko-mechanicznych,
  • dobra zdolność adaptacji optycznej,
  • bezpieczna i w dużej mierze prosta obróbka, oraz bardzo dobry stosunek ceny do wydajności.
System zapraw renowacyjnych Remmers został opracowany specjalnie z myślą o wzmacnianiu/uzupełnianiu bądź zastępowaniu mineralnych materiałów budowlanych. Ze względu na różny skład (struktura, pory, kolor, granulacja itp.) "kamienia naturalnego" jako materiału budowlanego oraz z uwagi na fakt, że dopasowanie zaprawy wzmacniającej do podłoża jest pożądane z punktu widzenia trwałości zabiegu, firma Remmers oferuje szeroki wachlarz możliwości adaptacji.

Podążamy przy tym dwutorową filozofią:

Z jednej strony firma Remmers oferuje kompleksowy system standardowych produktów, które mogą być z powodzeniem wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach (przy czym ich układ strukturalny umożliwia wykonawcom i projektantom optymalny dla standardowych przypadków dobór zaprawy do wzmacniania kamienia).

Z drugiej strony możliwe jest opracowanie i udostępnienie produktów o indywidualnej charakterystyce, przeznaczonych do zastosowań specjalnych.

W tym celu należy zazwyczaj znać nie tylko właściwości naprawianych materiałów czy elementów budowlanych, ale również mechanizmy, które doprowadziły do utraty oryginalnej substancji budowlanej. Gdy zostały już one ustalone, firma Remmers proponuje współpracę z ekspertami zaangażowanymi w proces renowacji. Jeśli badania naukowe nie zostały jeszcze przeprowadzone, mogą je przeprowadzić i zinterpretować multidyscyplinarni specjaliści z Remmers Fachplanung.

Dzięki temu Remmers może dostarczyć zaprawy renowacyjne odpowiednie do prawie wszystkich wymagań stawianych przez różnorodne podłoża mineralne pod względem optycznym, chemicznym i fizykomechanicznym.

Obróbka

Skomplikowana obróbka uszkodzeń i ubytków odpowiada tradycyjnej procedurze uzupełniania podłoży mineralnych "klasyczną" zaprawą renowacyjną. Do tego typu sprawdzonych przez dziesięciolecia zastosowań, firma Remmers dostarcza wypróbowane zaprawy renowacyjne.

Wywodząc się z rzeźbiarstwa kamiennego, które jest zakotwiczone w świadomości jako dziedzina sztuki, zapotrzebowanie na odpowiednie materiały, zapewniające maksymalne zachowanie oryginalnej substancji budowlanej, rozciągnęło się również na elewację. Również w tym przypadku oczekuje się, że kolor, struktura i reakcje fizyczno-mechaniczne tych uzupełnień muszą być dostosowane do danego kamienia.

Coraz częściej ochrona zabytków wymaga również, aby stosować uzupełnienia, których grubość warstwy na elewacji "schodzi do zera". Do tego celu firma Remmers oferuje RM pro - produkt, który umożliwia zastosowanie tej techniki obróbki bez konieczności rezygnacji z zakresu indywidualnych dopasowań, o których mowa powyżej oraz w dalszej części.

Z reguły wystarczająca dopasowanie barwy udaje się uzyskać w ramach pigmentacji fabrycznej. W tym celu należy wskazać kolor z bogatej kolekcji kolorów Remmers lub podobnie znormalizowanego wzornika kolorów (np. RAL), albo wysłać do nas próbkę, na której zaznaczony jest pożądany kolor.

Duże znaczenie dla trwałości zabiegu wzmacniania kamienia mają wytrzymałość na ściskanie oraz moduł sprężystości. Podobnie jak zaprawa spoinowa, również zaprawa do wzmacniania kamienna powinna pełnić rolę "najsłabszego" ogniwa w murze. Z jednej strony powinny one działać jako " krążki międzykręgowe", aby pochłaniać lub łagodzić zwiększone naprężenia w w kamieniu, z drugiej "później" dodany materiał powinien zawsze przyjmować słabszą pozycję, aby mógł funkcjonować jako preferowana warstwa ścieralna w połączeniu z materiałem oryginalnym.Ten ostatni punkt nie może jednak prowadzić do obniżenia trwałości zaprawy do poziomu niedopuszczalnego dla inwestora. Jednym z głównych zadań przy opracowywaniu zapraw renowacyjnych jest zatem poszukiwanie optymalnych proporcji pomiędzy "najsłabszym ogniwem" a trwałością. Zaprawa Remmers Restauriermörtel jest standardowo dostępna w 2 klasach wytrzymałości, aby jak najbardziej zbliżyć się do optymalnego poziomu przy każdego typu wzmacnianiu kamienia:
- "miękka" M5 (4 do 8 N/mm², w zależności od wielkości ziaren)
- "normalna" M10 (10 do 13 N/mm², w zależności od wielkości ziaren)

Wielkość ziaren zaprawy do wzmacniania kamienia ma decydujący wpływ na strukturę, a tym samym na chropowatość i połysk gotowego uzupełnienia. Aby więc zapewnić jak najdokładniejsze uzupełnienie ubytków, system zapraw renowacyjnych Remmers obejmuje trzy standardowe wielkości ziaren:

- "drobne", < 0,2 mm

- "średnie", < 0,5 mm

- "grube" < 2,0 mm

Naprawa kamienia

Liczba znalezionych produktów 1
 

Widok:

Nr art. 059815

Mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków kamienia i cegły, z możliwością stosowania w warstwach o grubości schodzącej „do zera”