• Fachwerkmörtel

  Nr art. 050520

  Fachwerkmörtel

  Zaprawa do wypełniania konstrukcji szachulcowej

  Wariant
  0505 | szary (kolor własny)
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień ( DIN EN 998-1) klasa A1
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS II (śr. 3,0 N/mm²)
  Dynamiczny moduł Younga ok. 6.000 N/mm²
  Największe ziarno ok. 2,5 mm
  Nasiąkl. kapilarna w24 > 1 do < 3 kg/m²
  Gęstość nasypowa ok. 0,7 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody ok. 10,5 l/20 kg
  Opór dyfuzji pary wodnej µ < 12
  Przewodność cieplna λ ok. 0,2 W/(m*K)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Mineralna zaprawa do wypełnień szachulców, tynk podkładowy i wierzchni w obiektach z muru pruskiego

  Właściwości

  • Przyspiesza schnięcie
  • Jako zaprawa do wypełnień szachulców: grubość pojedynczej warstwy 30 - 80 mm
  • Jako zaprawa tynkowa: grubość pojedynczej wasrtwy 10 - 30 mm
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Sprawdzić pozostałości starego wypełnienia pod kątem nośności i wystarczającego pokrycia (min. 3 cm).

    Chronić powierzchnie szachulca przed zabrudzeniem.

    Zabezpieczyć wypełnienie za pomocą łat trójkątnych lub trapezowych powszechnie stosowanych standardowo w budownictwie przysłupowym.

    Przy całkowitym wypełnieniu szachulca nałożyć szalunek z jednej strony.

    Istniejący zastrzał może być wykorzystany jako podpora.

    Części drewna, które mają być pokryte zaprawą, należy obrobić do zdrowego drewna.

    Brakujące elementy drewna zastąpić podobnymi.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Zaprawę rozciągnąć ręcznie, w przypadku warstw o grubości przekraczającej 15 mm narzucać względnie nakładać agregatem tynkarskim.

    Całkowite wypełnienie szachulców następuje poprzez wielokrotne nakładanie pojedynczych warstw o grubości do 15 mm pod późniejszą powierzchnię końcową i nie więcej, niż 80 mm grubości warstwy w ciągu 1 dnia.

    Tynkowanie wypełnień wykonuje się w kilku pojedynczych warstwach do grubości do około 15 mm pod późniejszą warstwę wierzchnią i maks. 30 mm grubości warstwy w ciągu 1 dnia.

    Powierzchnię przewidzianą do nakładania kolejnych warstw tynku należy zgrubnie ściągnąć i uszorstnić.

    Poszczególne warstwy tynku oddzielić na obwodzie od drewna poprzez nacięcie nożem.

    Czas oczekiwania przed nałożeniem warstwy licowej: 1 dzień/mm grubości warstwy.

    Po zmatowieniu wierzchnią warstwę ostrożnie zetrzeć miękką pacą gąbkową.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • mieszarka, mieszadło śrubowe, aluminiowa łata do ściągania tynku, kratowy zdzierak, kielnia, grzebień do tynku, szczotka, zdzierak tynkarski z gwoździami

   • GR_HW_49

    Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 7 kg / cm gr. warstwy / m²
   • Ok. 7,0 kg/m²/cm grubości warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej