• Color LA Historic
 • Color LA Historic
  • Color LA Historic
  • Color LA Historic

  Nr art. 647605

  Color LA Historic

  Półprzezroczysta, "prawdziwa" farba silikonowa

  Kolor: kolory niestandardowe | 6476
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Kopolimery uszlachetnione związkkami krzemoorganicznymi
  Gęstość (20 °C) ok. 1,4 g/cm³ , zasleżnie od koloru
  Odczyn pH 8 - 9
  Pigmenty nieorganiczne, odporne na alkalia, całkowicie światłotrwałe pigmenty tlenkowe, bez TiO2
  Lepkość 2000 mPa∙s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Stopień połysku mat o mineralnym charakterze
  Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617) w < 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Przepuszczalniość pary wodnej (DIN 52615) sd < 0,10 m

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Porowate, mineralne materiały budowlane
  • Obiekty o charakterze zabytkowym

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Półlazura
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej sd ≤ 0,1 m
  • Silna hydrofobowość: w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Odwracalność technologii
  • Nie generuje dużych naprężeń
  • Mat o charakterze mineralnym
  • Wygląd farby wapiennej
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste i wolne od rys.

    Nie może zawierać szkodliwych soli

   • Przygotowania

    Piaszczące, podłoża o trwałej przyczepności zagruntować środkiem Primer HF lub Primer Hydro HF.

    W razie potrzeby przeprowadzić wzmacnianie lub konsolidację podłoża za pomocą produktów systemu KSE (por. także "Przewodnik po systemach modułowych KSE")

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.

    W zależności od charakterystyki podłoża nakładać 1-2 razy.

    Czas oczekiwania pomiędzy aplikacjami: co najmniej 6 godzin.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Świeżo pokryte powierzchnie w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniem kondensatu.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • pędzel, ławkowiec, wałek malarski typu jagnięca skórka

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • około 0,1-0,15 l/m² na jedną warstwę

   • Zużycie może się wahać zależnie od właściwości podłoża.

    Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej