• Color SH

  Nr art. 063013

  Color SH

  Farba mineralna tworząca powłokę o strukturze kwarcytu

  Kolor: biały | 0630

  Kolor: biały | 0630

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Potasowe szkło wodne
  Gęstość (20 °C) 1,40 g/cm³
  Odczyn pH < 11,5
  Pigmenty pigmenty mineralne, odporne na UV
  Lepkość produkt tiksotropowy

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Stopień połysku mat
  Odporność na UV bardzo dobra
  Przepuszczalność pary wodnej > 95 %
  Przepuszczalność pary wodnej
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,04 m
  Współczynnik nasiąkliwości
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,20 kg/(m² ∙ h0,5)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa czy tynki mineralne
  • Jako powłoka renowacyjna na powłokach krzemianowych, wapiennych i cementowych

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Kwarcytowa struktura powierzchni
  • Optymalna przyczepność do podłoża
  • Dobra odporność na zwietrzanie
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Działa hydrofobizująco
  • Produkt oparty na wodzie źródlanej (niechlorowanej)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

    Nie może zawierać szkodliwych soli

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć   należy najpierw usunąć.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Materiał równomiernie rozprowadzić pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Powłokę nakładać dwukrotnie.

    Czas oczekiwania pomiędzy aplikacjami: co najmniej 12 godzin

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Do podbarwiania można zastosować typowe dostępne w handlu farby krzemianowe, jednobarwne i do podbarwień, w ilości do 2 %.

    Ciemne i intensywne kolory mogą w trakcie schnięcia dawać plamisty efekt, dlatego warto stosować wyłącznie barwy pastelowe. Im grubsza warstwa farby, tym jaśniejszy efekt barwny po wyschnięciu.

    Nie mieszać z innymi produktami.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Pędzel, ławkowiec i wałek malarski typu "jagnięca skórka"

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 400 ml Total / m²
   • 200 ml/m² na jedną warstwę, zależnie od właściwości podłoża

   • Niezbędne jest nałożenie 2 warstw.

    Zużycie jest uzależnione od nasiąkliwości podłoża

    Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy przestrzegać instrukcji BFS dla odpowiednich zakresów prac.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej