• RM RZ Historic
 • RM RZ Historic
  • RM RZ Historic
  • RM RZ Historic

  Nr art. 056306

  RM RZ Historic

  Szybkowiążąca zaprawa na bazie cementu romańskiego, przeznaczona do renowacji spoin i tynków

  Uziarnienie
  grube ≤ 2,0 mm
  Wariant
  0563 | beżowo-orzechowy (kolor własny)
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie 1 d: ≥ 1,0 N/mm²
  28 d: ≥ 3,5 N/mm²
  90 d: ≥ 4,0 N/mm²
  Dynamiczny moduł Younga po 28 dobach około 8000 N/mm²
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 kg/dm³
  Największe ziarno < 2 mm
  Nasiąkliwość kapilarna około 0,78 kg/(m²•min0,5)
  Zawartość porów powietrznych ≤ 10% obj.
  Pory otwarte 35 – 40 % obj.
  Zapotrzebowanie wody około 15,5 %, co odpowiada 0,9-1,0 l/6 kg
  Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do renowacji spoin w obiektach zabytkowych
  • Do murów z cegieł i kamienia naturalnego
  • Jako zaprawa naprawcza i do uzupełnień
  • Do wszystkich starych zapraw z cementu romańskiego

  Właściwości

  • Szybko wiąże
  • Powolny rozwój wytrzymałości
  • Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
  • Materiał nie ma cech hydrofobowych
  • Cement naturalny, produkowany od ponad 150 lat pod niezmienianą nazwą cementu romańskiego. Palony tradycyjnie w niskiej temperaturze w piecu szybowym margiel wapienny z epoki kredy.
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy wstępnie zmoczyć.

    W przypadku wykonywania uzupełnień minimalna grubość warstwy musi odpowiadać trzykrotności największego ziarna.

    Głębokie ubytki wypełnić zaprawą podkładową.

    Głębokość spoiny co najmniej 2 cm lub podwójna szerokość spoiny

    Szlifowane ścianki łączonego materiału mogą prowadzić do odspojeń zaprawy.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Spoiny
   • Sporządzać tylko taką ilość zaprawy, jaką wykonawca zdolny będzie zużyć w ciągu około 30 minut.

    Zaleca się nakładanie w miarę możliwości dwukrotną aplikację zaprawy.

    Po wprowadzeniu materiału wykonać obróbkę za pomocą narzędzia profilującego - np. kawałka węża.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Sposób i czas trwania prac wykończeniowych i obróbki powierzchni mają wpływ na kolor.

    W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych!

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Spoiny
   • Mieszalnik, kielnia, paca stalowa do gładzenia, kielnia-fugówka, szpachla, narzędzie do profilowania (np. kawałek węża)

    Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W stanie suchym, w nienaruszonych opakowaniach: około 6 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,7 kg / l wypełn. przestrzeni
   • około 1,7 kg/l wypełnianej przestrzeni

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Kolor niestandardowy według numeru koloru (nr MF, wzorniki, NCS itp.) lub poprzez nadesłanie próbki-wzorca (w przypadku zmiennych barw żądany kolor należy jednoznacznie zaznaczyć).

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej