• SP Top Q2

  Nr art. 040825

  SP Top Q2

  Mineralny tynk drobnoziarnisty

  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień klasa A1
  Wytrzymałość na ściskanie CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
  Gęstość objętościowa związanej zaprawy około 1,3 kg/dm³
  Uziarnienie < 0,5 mm
  Grubość warstwy Jednowarstwowo 2 - 5 mm
  Gęstość nasypowa oloło 1,2 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody Art. 0408 = około 6,0 l / 25 kg
  Art. 0524 = okoł 4,8 l /20 kg
  Współczynnik nasiąkliwości w24 ≤ 0,5 kg/(m²•h0,5)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Jako tynk powierzchniowy i cienkowarstwowy

  Właściwości

  • Przepuszcza parę wodną
  • Odporność na wodę i czynniki klimatyczne, w tym mróz
  • Zdatność do obróbki ręcznej i maszynowej
  • Podatność na filcowanie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

    Hydrofobowe podłoże należy wstępnie zmoczyć zmiękczoną wodą.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Warstwa kontaktowa

    Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

     

    Produkt nakładać warstwą o pożądanej grubości i natychmiast wygładzać.

    Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.

    Nie należy przerywać pracy podczas aplikacji powłoki na jednej powierzchni

    Dla uniknięcia powstawania śladów łączenia na większych powierzchniach złożonych z kilku pól aplikację należy prowadzić na wszystkich polach równocześnie.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować materiał pochodzący z tej samej partii produkcyjnej.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Mieszalnik, paca do gładzenia, kielnia, paca piankowa, odpowiednia maszyna aplikacyjna

   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,3 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Około 1,3 kg/m²/mm; średnio do około 3,5 kg/m²

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe