• ZM HF [basic]

  Nr art. 022010

  ZM HF [basic]

  Środek na bazie wodnej dyspersji polimerów, przeznaczony do ulepszania zapraw

  Wariant
  0220 | ZM HF
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,08 g/cm³
  Odczyn pH około 9,0
  Zawartość polimeru około 30 %
  Wytrzymałość na ścinanie do 4 N/mm²

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Do sporządzania szlamów i zapraw sczepnych, zapraw naprawczych i remontowych.
  • Domieszka do ulepszania jastrychów, tynków i warstw uszlachetniających
  • Jako warstwa gruntująca do betonu, cementu i jastrychów anhydrytowych

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Poprawia zespolenie
  • Zwiększa wytrzymałość na ściskanie
  • Zwiększa wytrzymałość na zginanie
  • Odporny na zmydlenie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków.

    Podłoża mogą być matowo wilgotne, ale nie mogą być pokryte warstwą wody.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • miotła / kielnia / szpachla
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Domieszka uszlachetniająca do zapraw

    Materiał należy rozcieńczyć wodą i dobrze wymieszać (przestrzegając proporcji mieszania)

    Mieszankę zastosować jako płyn zarobowy do zaprawy.

     

    Podkład przyczepnościowy

    Materiał należy rozcieńczyć wodą i dobrze wymieszać (przestrzegając proporcji mieszania)

    Mieszankę równomiernie nanieść na przygotowane podłoże.

    W przypadku podłoży o dużej nasiąkliwości zabieg należy w razie potrzeby powtórzyć w ciągu 24 godzin.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Materiał należy generalnie rozcieńczać wodą.

    Unikać nadmiaru materiału na powierzchni.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • miotła / kielnia / szpachla
   • Pędzel sufitowy, miotła, szpachelka lub kielnia

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Do warstw sczepnych, szlamów około 0,1 - 0,2 kg/m²
    Do zapraw przyczepnościowych: około 1,0 kg na 1 - 2 m², w zależności od grubości warstwy

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Przykłady zastosowań

   • Sposób stosowaniaUziarnienie         
    Grubość warstwy      

    Proporcja mieszania    

    Haftfest : woda

    Zaprawa drobnoziarnista
    ≤ 0,5 mm
    do 2 mm
    1 : 1
    Szlam sczepny
    ≤ 1 mm
    do 3 mm
    1 : 1
    Zaprawa sczepna
    ≤ 2 mm
    do ok. 5 mm
    1 : 2
    Obrzutka≤ 4 mm
    do ok. 6 mm
    1 : 3
    Zaprawa do naprawy betonu
    ≤ 4 mm
    ok. 8 - 15 mm
    1 : 3
    Jastrych zespolony
    ≤ 4 mm
    do 40 mm
    1 : 4
    Beton drobnoziarnisty
    ≤ 8 mm
    do 50 mm
    1 : 5

    Gruntowanie betonu, jastrychu cementowego i anhydrytowego    1 : 3

    Poprawa przyczepności szlamów uszczelniających    1 : 3


  • Wskazówki ogólne
   • Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.