Nr art. 550084

  Aqua H-484-Härter

  Światłotrwały izocyjanian do utwardzania lakierów wodnych

  Możliwe stosowanie w systemie 2k z lakierem Aqua PL-413-Parkettlack (2376) w proporcji 10:1
  Wariant
  5500 | Aqua H-484-Härter
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Aifatyczny poliizocyjnian
  Gęstość (20 °C) Ok. 1,09 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s (20° C, DIN 4) Ok. 30

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do lakierów wodnych 2K

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Światłotrwałość
  • Dobra mieszalność przy zastosowaniu mieszadła Remmers Patentdisperser
  • Zawartość diizocyjanianu <0,1% wagowo: nie podlega szkoleniu zgodnie z UE 2020/1149
  • Powolny, niski wzrost lepkości gotowych mieszanek
  • Sposób stosowania
   • Stosować mieszadło Patentdisperser
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

    Nie należy dopuszczać do stwardnienia wymieszanych resztek materiału w zamkniętych opakowaniach.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Stosować mieszadło Patentdisperser
   • Remmers Patentdisperser

   • Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć zimną wodą lub koncentratem myjącym Aqua RK-898.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym, ale zabepzieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • Dodać do lakieru w określonych proporcjach

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.