• Acryl Color ZL
 • Acryl Color ZL
  • Acryl Color ZL
  • Acryl Color ZL

  Nr art. 292113

  Acryl Color ZL

  Ekologiczna, wodorozcieńczalna powłoka barwna

  Kolor: srebrnoszary | 2921

  Kolor: srebrnoszary | 2921

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,20 - 1,25 kg/l
  Pigmenty Pigmenty tlenkowe odporne na alkalia
  Lepkość około 3500-4500 mPa∙s
  Baza substancji czynnej kopolimer akrylowy

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Podłoża mineralne
  • Pokrywanie wanien i pomieszczeń wychwytujących

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Nieprzepuszczalny i odporny na: olej grzewczy, niezużyte oleje silnikowe i przekładniowe.
  • Elastyczna powłoka
  • Wodorozcieńczalność
  • Nieuciążliwy dla środowiska
  • Mat jedwabisty
  • Stabilne kolory
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

   • Przygotowania

    Stare powłoki , które utraciły nośność, należy całkowicie usunąć.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C bis max. +25 °C

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.

    Materiał aplikować w 3 warstwach.

    Czas oczekiwania między poszczególnymi etapami prac: co najmniej 24 godziny.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Pędzel, ławkowiec, wałek z runa owczego,urządzenie natryskowe airless

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • 0,25 l/m² na jednmą warstwę

   • Konieczne są 3 aplikacje

    Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Wyłącznie na posadzki lekko obciążane, niepodlegające obciążeniom długotrwałym.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej