• Acryl Primer SV
 • Acryl Primer SV
  • Acryl Primer SV
  • Acryl Primer SV

  Nr art. 292910

  Acryl Primer SV

  Powłoka gruntująca pod farbę Acryl-Zementlack, do podłoży mineralnych, znajdujących się na otwartej przestrzeni

  Kolor: przezroczysty | 2929
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0,88 g/cm³
  Zawartość substancji czynnej w % wag. 20

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Powłoka gruntującą pod Acryl-Zementlack, do pokrywania zbiorników i pomieszczeń wychwytujących

  Właściwości

  • Działa wzmacniająco
  • Nadaje przyczepność
  • Produkt zawiera rozpuszczalnik
  • Przezroczysty
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Suche, czyste i wolne od rys.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed użyciem wstrząsnąć.

    Materiał należy równomiernie nakładać pędzlem lub wałkiem.

    Unikać nadmiaru materiału na powierzchni.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Pędzel, wałek, ławkowiec

   • Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • ok. 80 – 150 ml/m², zależnie od nasiąkliwości podłoża

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej