• Baseplan

  Nr art. 635825

  Baseplan

  Masa wyrównawcza do zastosowań wewnętrznych

  Wariant
  6358 | Baseplan
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Obciążenie Po powłoce można chodzić po upływie około 3 godz.
  Pełną wytrzymałość uzyskuje po 28 dniach
  Wytrzymałość na zginanie Po 7 dniach około 5 N/mm²
  Po 28 dniach: > 7 N/mm²
  Zgodnie z DIN EN 196
  Wytrzymałość na ściskanie Po 7 dniach: około 25 N/mm²
  Po 28 dniach: > 30 N/mm²
  Zgodnie z DIN EN 196
  Gęstość objętościowa związanej zaprawy Po 28 dniach: około 2,0 kg/dm³
  Wytrzymałość na odrywanie > 1,5 N/mm²

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do posadzek we wnętrzach
  • Warstwa wyrównawcza pod okładzinami podłogowymi
  • Warstwa wyrównawcza pod okładzinami posadzkowymi w budownictwie mieszkaniowym
  • Warstwa wyrównawcza pod okładzinami ceramicznymi
  • Grubość warstwy na podłożach klejonych cementem/siarczanem wapnia: 3 - 20 mm, w wyłomach do 30 mm
  • Nadaje się do zastosowania na ogrzewaniu podłogowym

  Właściwości

  • Wiąże hydraulicznie
  • Nie generuje dużych naprężeń
  • Uszlachetniony żywicą syntetyczną
  • Dobra rozpływność
  • Wysoka wytrzymałość i twardość
  • Produkt nadaje się do aplikacji za pomocą pompy
  • Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Reakcja na ogień: klasa A2fl-s1 (zgodnie z DIN EN 13501-1)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoża muszą być solidne, nośne i wolne od rys. Usunąć mniej odporne warstwy powierzchniowe i/lub warstwy oddzielające (np. brud, kurz, olej, pozostałości farb itp.).

   • Przygotowania

    Powierzchnie należy zagruntować środkiem Hydro LC, pozostałe wskazówki zawarte są w isnstrukcji technicznej.

    Należy przejąć układ dylatacji, spoin kompensacyjnych i krawędziowych. Nałożyć paski izolacji krawędziowej na elementy wznoszące się, aby zapobiec przedostawaniu się mieszanki do wnętrza spoin.

    Gładkim powierzchniom należy nadać szorstkość

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • układanie zaprawy / powłoka wylewana, obróbka w poz. stojącej / pompa do zapraw
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Wymieszany materiał wylać i rozprowadzić sprawnymi ruchami za pomocą rakli/łaty,
    po czym przewałkować wałkiem kolczastym.
    Unikać śladów łączenia.

    Obróbka końcowa wałkiem kolczastym poprawia jakość powierzchni i jest absolutnie konieczna.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Świeże powierzchnie zaprawy należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i mrozem.

    Układać tylko w jednej warstwie.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / powłoka wylewana, obróbka w poz. stojącej / pompa do zapraw
   • Mieszarka, pojemniki do transportu i do rozlewania, paca stalowa, rakla, wałek kolczasty

    Odpowiednie maszyny, np. Putzmeier PFT G4 z dołączoną mieszarką i rękawem z transporterem ślimakowym D6-3

   • Narzędzie do mieszania, wiadro do transportu/wylewania, ściągaczka, wałek kolczasty

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

    Zaschnięte resztki materiału dają się usuwać wyłącznie mechanicznie.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nienaruszonym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonymj przed mrozem produkt można składować przez 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,6 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,6 kg/m²/mm grubości warstwy

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • H_M_43

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Właściwości produktu oznaczono w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 20 °C i wilgotności względnej 50 %.

    Należy przestrzegać wskazówek instrukcji TKB nr 9 (kwiecień 2008)!

    Nie nadaje się jako jastrych licowy!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe