• Epoxy BS 3000 AS
 • Epoxy BS 3000 AS
 • Epoxy BS 3000 AS
  • Epoxy BS 3000 AS
  • Epoxy BS 3000 AS
  • Epoxy BS 3000 AS

  Nr art. 639411

  Epoxy BS 3000 AS

  Pigmentowane zamknięcie z żywicy epoksydowej, przewodzące ładunki elektryczne

  Kolor:
  kolory niestandardowe od 10 kg | 6394
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Oporność upływowa < 10^6 Ω (oporność systemu)
  Zawartość ciał stałych 65 % wagowych

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,4 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 400 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 200 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,5 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 750 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka zamykająca w systemach przewodzących elektryczność statyczną

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Połysk jedwabisty
  • Przewodzi ładunki elektryczne
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    Należy obowiązkowo stosować odpowiednie powłoki gruntujące Remmers lub epoksydowe szpachlówki drapane.

   • Przygotowania

    Przed aplikacją należy uzyskać gładkie podłoże, na przykład poprzez nałożenie szpachlówki drapanej.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

    Jako warstwę przewodzącą poprzecznie z zasady nalezy stosować Epoxy Conductive, zgodnie z aktualną instrukcją techniczną.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 80 : komp. B 20
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • czas otwarty 30 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    +8 °C do maks. +30 °C.

   • Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością, generalnie wydłużają podane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Kielnia do gładzenia, wałek do epoksydów, odpowiednia mieszarka.

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed chroniony przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka zamykająca

    Materiał obficie nałożyć na pokrywaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. rakli gumowej, a następnie przewałkować za pomocą wałka do epoksydów.

    maks. 0,30 kg/m² spoiwa

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Ze względu na czarną warstwę przewodzącą nie należy stosować kolorów słabo kryjących.

    Przed wykonaniem powłoki należy sprawdzić i udokumentować poprawność działania połączeń.

    Niska wilgotność powietrza może powodować podwyższenie oporu przewodzenia, a nierównomierne lub większe grubości warstw mogą spowodować nawet brak przewodzenia powłoki.

    Na powierzchni widoczne są włókna węglowe. Możliwe jest występowanie pęczków włókien, uwarunkowane technologicznie.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Aby uzyskać równe powierzchnie, należy uwzględnić odpowiedni dodatek materiału na zniwelowanie zagłębień wynikających z szorstkości.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe