• Epoxy BS 3000 SG New
 • Epoxy BS 3000 SG New
  • Epoxy BS 3000 SG New
  • Epoxy BS 3000 SG New

  Nr art. 638106

  Epoxy BS 3000 SG

  Wodne, pigmentowane zamknięcie o jedwabistym połysku

  Kolor: krzemowoszary | 6381

  Kolor: krzemowoszary | 6381

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Zawartość ciał stałych 65% wagowych

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,5 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 400 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 200 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,4 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 750 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Zawartość ciał stałych 65 % wagowych

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka zamykająca w systemach Remmers WDD
  • Zamknięcie szczytów ziaren w powłokach zasypywanych Remmers WDD
  • Warstwa zamykająca szczyty ziaren w systemie Remmers Deck OS 8 WD
  • Składnik certyfikowanych systemów TÜV PROFICERT-product Interior (707106482-4, -5)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Połysk jedwabisty
  • Możliwe jest nadanie cech antypoślizgowych
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Materiał nie zawiera plastyfikatorów, nonylofenolu i alkilofenolu
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podłoże należy przygotować za pomocą odpowiednich produktów systemu Remmers WDD

    Dla systemów OS 8 - patrz odpowiednie świadectwo kontroli.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 80 : komp. B 20
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • czas otwarty 30 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +30 °C.

   • Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością, generalnie wydłużają podane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Paca ząbkowana, kielnia do gładzenia, pędzel, wałek do epoksydów i mieszarka.

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed chroniony przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • Patrz "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Impregnacja / wzmacnianie

    Podłoża nasiąkliwe

   • Warstwa bazowa powłok zasypywanych

    Materiał obficie nałożyć na pokrywaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. rakli gumowej, a następnie przewałkować za pomocą wałka do epoksydów.

    Jeszcze świeżą warstwę bazową zasypać z nadmiarem płatkami Colorid- lub Sedimentflocken.

    co najmniej 0,30 kg/m² spoiwa

   • Powłoka zamykająca

    Materiał obficie nałożyć na pokrywaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. rakli gumowej, a następnie przewałkować za pomocą wałka do epoksydów.

    ok. 0,15-0,25 kg/m² spoiwa w dwóch warstwach

   • Warstwa zamykająca w powłokach zasypywanych

    Materiał obficie nałożyć na pokrywaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. rakli gumowej, a następnie przewałkować za pomocą wałka do epoksydów.

    Niezbędna jest aplikacja w kilku warstwach. Mieszankę żywicy do pierwszej aplikacji należy rozcieńczyć dodając 5 % wagowych wody.

    ok. 0,60-0,80 kg/m² spoiwa w dwóch warstwach

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Korekty powłoki oraz łączenie z powierzchniami istniejącymi powodują powstawanie wyraźnie widocznych różnic w wyglądzie, strukturze i stopniu połysku.

    Kolory o słabej zdolności krycia (np. żółty, czerwony lub pomarańczowy) nakładanego zamknięcia dają efekt lazurujący. W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie układu dopasowanego kolorystycznie, np. koloru jasnoszarego.

    Zamknięcie wykazuje typową dla systemu, lekko strukturalną powierzchnię.

    Aby uzyskać równe powierzchnie, należy uwzględnić odpowiedni dodatek materiału na zniwelowanie zagłębień wynikających z szorstkości.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Stabilność kolorystyczną zamknięcia można poprawić poprzez nałożenie poliuretanowego zamknięcia absorbującego promieniowanie UV.

    Przestrzegać odpowiednich świadectw kontroli dla systemów OS 8.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej