• Epoxy HB Color
 • Epoxy HB Color
 • Epoxy HB Color
  • Epoxy HB Color
  • Epoxy HB Color
  • Epoxy HB Color

  Nr art. 20683420

  Epoxy HB Color

  Pigmentowana powłoka do aplikacji wałkiem (High Build Coating)

  Kolor:
  EPOXY HB COLOR KOLOR NIESTANDARDOWY KOMP A | 206834

  Kolor: EPOXY HB COLOR KOLOR NIESTANDARDOWY KOMP A | 206834

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,73 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 3000 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,05 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 100 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,54 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 750 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Shore D po 28 dniach 78

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka gruntująca i warstwa wwałkowywana w systemie High Build Coat

  Właściwości

  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

   • Przygotowania

    Podłoże należy przygotować odpowiednią metodą, np. śrutowania lub szlifowania tarczą diamentową w taki sposób, aby spełniało przedstawione wymagania.

    Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić równo z powierzchnią używając systemów RM (Repair Mortar) lub zapraw epoksydowych firmy Remmers.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 81,1 : komp. B 18,9
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • czas otwarty 25 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +30 °C.

   • Proces twardnienia można przyspieszyć poprzez dodanie ACC H. Wskazówki wykonawcze na ten temat dostępne na zamówienie!

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Wałek do epoksydów, ściągaczka gumowa, odpowiednia mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady Zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • High Build Coat System

    Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię, równomiernie rozprowadzić za pomocą ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów, wykonując ruchy skrzyżne.

    Konieczna jest dwukrotna aplikacja powłoki.

    na jedną warstwę ok. 0,3 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Z uwagi na niewielką grubość powłoki ewentualne ślady szlifowania lub piaskowania pozostaną widoczne.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Kolory o słabej zdolności krycia (np. żółty, czerwony lub pomarańczowy) nakładanego zamknięcia dają efekt lazurujący. W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie układu dopasowanego kolorystycznie, np. koloru jasnoszarego.

    W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.

    W przypadku ciemnych i silnie pigmentowanych kolorów, pomimo starannej obróbki może dochodzić do powstawania cieniowania lub lekkiej struktury na powierzchni. Zjawisko to jest uwarunkowane systemowo i nie ma wpływu na zdatność produktu do stosowania. W razie wątpliwości należ uprzednio wykonać powierzchnię próbną.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.