• Epoxy SIC Color ESD
 • Epoxy SIC Color ESD
  • Epoxy SIC Color ESD
  • Epoxy SIC Color ESD

  Nr art. 683826

  Epoxy SIC Color ESD

  Powłoka ESD z twardym ziarnem

  Kolor:
  kolory niestandardowe od 100 kg | 6838
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,70 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) tiksotropowa

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,05 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 130 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,56 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) tiksotropowa

  * Klasa odporności ogniowej w określonych systemach (patrz raport z badań klasyfikacji ogniowej: systemy przewodzące Remmers).

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Rozpraszająca powłoka strukturalna dla stref ochrony ESD

  Właściwości

  • Tworzy antypoślizgową powłokę
  • Przewodzi ładunki elektryczne / spełnia wymogi ESD
  • Przewodzenie pojermnościowe w systemie
  • Nie zawiera soli stałych ani wodnych roztworów soli
  • Test tolerancji z lakierami
  • odporna na ścieranie
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Należy obowiązkowo stosować odpowiednie epoksydowe powłoki gruntujące, szpachlówki drapane lub zaprawy epoksydowe Remmers.

   • Przygotowania

    Przed aplikacją należy uzyskać gładkie podłoże, na przykład poprzez nałożenie szpachlówki drapanej.

    Elementy uziemiające i taśmę miedzianą należy zakładać przed aplikacją powłoki posadzkowej, zależnie od wielkości pokrywanej powierzchni oraz jej kształtu. Należy zapewnić, aby żaden punkt powierzchni nie był oddalony od najbliższego punktu uziemiającego lub połączonej z nim taśmy miedzianej o więcej niż 10 m.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

  • Przygotowanie
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • paca stalowa
   • czas otwarty 30 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, optoczenia i podloża powinny sie mieścić w przedziale od +15 °C do maks. +25 °C

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • paca stalowa
   • Paca stalowa, odpowiedni wałek strukturalny, odpowiedni mieszalnik

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania (patrz rozdział "Przykłady zastosowań")

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka strukturalna

    Do nakładania w pozycji pionowej użyj pacy wygładzającej lub rakli wygiętej, aby równomiernie ściągnąć i rozprowadzić materiał na ziarnie.

    Nierównomierna aplikacja może prowadzić do widocznych różnic w strukturze.

    Po aplikacji świeży materiał jest intensywnie ponownie walcowany za pomocą teksturowanego wałka, w kierunku zgodnym z kierunkiem aplikacji. Aby ograniczyć ślady przyłożenia wałka itp., materiał jest następnie ponownie wałkowany w jednym kierunku, bez wywierania nacisku, na przykład za pomocą 50-centymetrowego wałka teksturującego.

    ok. 0,6 kg/m² spoiwa

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Z doświadczenia wiadomo, że kolory słabo kryjące (np. żółty, czerwony lub pomarańczowy) mają charakter laserunkowy, w związku z czym niezbędne jest nałożenie dopasowanej kolorystycznie powłoki gruntującej.

    Niska wilgotność powietrza może powodować podwyższenie oporu przewodzenia, a nierównomierne lub większe grubości warstw mogą spowodować nawet brak przewodzenia powłoki.

    Przed sprawdzeniem wartości ESD zalecamy wyczyszczenie obuwia ESD, elektrod, a także powłoki podłogowej izopropanolem lub etanolem (95%) i odczekanie, aż odparuje.

    Ostateczny wygląd powierzchni jest silnie uzależniony od warunków panujących na placu budowy oraz od sposobu stosowania produktu, dlatego struktura powierzchni nie leży w zakresie odpowiedzialności za produkt.

    Małe grubości warstw oraz niższe temperatury mogą mieć wpływ na wygląd powłoki.

    Z przyczyn systemowych i związanych z aplikacją podczas nadawania struktury tiksotropowemu materiałowi powłokowemu na skutek domieszek powietrza mogą powstawać pory, które podczas eksploatacji ulegać mogą zabrudzeniu.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Z natury rzeczy w przypadku powłok antypoślizgowych należy się liczyć ze zwiększonymi nakładami na czyszczenie posadzek w porównaniu z posadzkami o gładkich powierzchniach: z reguły należy stosować szorowarki z miękkimi szczotkami.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.