• Epoxy FAS 100
 • Epoxy FAS 100
 • Epoxy FAS 100
 • Epoxy FAS 100
  • Epoxy FAS 100
  • Epoxy FAS 100
  • Epoxy FAS 100
  • Epoxy FAS 100

  Nr art. 636403

  Epoxy FAS 100

  Tolerująca wszystkie podłoża, przezroczysta żywica epoksydowa

  Wariant
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,16 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 950 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 0,97 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 750 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,08 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 1100 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na zginanie około 22 N/mm² *
  Wytrzymałość na ściskanie około 76 N/mm² *

  * Zaprawa epoksydowa 1 : 10 z piaskiem normowym

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka gruntująca, warstwa przyczepnościowa na trudnych podłożach, np. na płytkach ceramicznych i różnych metalach
  • Warstwa wyrównawcza
  • Do sporządzania wytrzymałych na ściskanie zapraw i powłok rozlewnych
  • Warstwa bazowa w posadzkach zasypywanych
  • Do sporządzania wytrzymałych na ściskanie zapraw do wyrównywania wysokości, jako zaprawynaprawczej oraz zespolonego jastrychu epoksydowego na warstwie rozdzielającej

  Właściwości

  • Doskonała przyczepność na wielu podłożach
  • Nadaje się na zaolejone, szczątkowo wilgotne podłoża
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Jako nieobsypywana warstwa podkładowa pod powłoki poliuretanowe i epoksydowe Remmers
  • Dostosowana do użycia niesuszonego piasku do jastrychów
  • Wydajny dzięki wysokiemu stopniowi wypełnienia
   (proporcja do 1 : 30)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    Podłoża mogą być matowo wilgotne, nie mogą być jednak pokryte warstwą wody i nie powinny być narażone na większe wahania temperatur (ciśnienie pary). W przypadku podłoży matowo wilgotnych zasadniczo niezbędne jest dwukrotne gruntowanie.

    beton maks. 6 % wag. wilgoci

    jastrych cementowy maks. 6 % wag. wilgoci

    Podczas eksploatacji podłoża muszą być chronione przed działaniem wilgoci od spodu.

    Stal, stal nierdzewną, aluminium, okładziny ceramiczne należy sprawdzić pod kątem ich zdatności do pokrywania powłoką, ew. należy wykonać powierzchnie próbne

   • Przygotowania

    Podłoże należy przygotować odpowiednią metodą, np. śrutowania lub szlifowania tarczą diamentową w taki sposób, aby spełniało przedstawione wymagania.

    Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić równo z powierzchnią używając systemów RM (Repair Mortar) lub zapraw epoksydowych firmy Remmers.

    Jastrych zespolony:

    Powierzchnię należy zagruntować odpowiednią powłoką, jak np. Remmers Epoxy ST 100 i z nadmiarem zasypać piaskiem Quarz 07/12 (ok. 2 kg/m²).

    Alternatywnie można pracować w układzie "świeże na świeże".

    Nałożyć materiał na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić go odpowiednimi narzędziami, np. raklią zębatą.

    Jastrych na warstwie rozdzielającej/izolującej termicznie:

    Warstwa rozdzielająca / izolująca musi być dostosowana do danego sposobu użytkowania. W tymprzypadku nie ma potrzeby stosowania warstwy gruntujuącej.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 71 : komp. B 29
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ powłoka wylewana / obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 30 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +30 °C.

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ powłoka wylewana / obróbka w pozycji stojącej
   • Paca stalowa gładka, paca ząbkowana, rakla ząbkowana, ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, wałek kolczasty, mieszarka lub mieszarka przeciwbieżna.

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka gruntująca

    Materiał nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów w taki sposób, aby pory powierzchniowe podłoża zostały całkowicie wypełnione.

    ok. 0,30 - 0,50 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

   • Warstwa wyrównawcza / niwelowanie szorstkości

    Materiał wypełniony w proporcji do 1:1 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym.

    Na każdy mm grubości warstwy powłoki bazowej:
    ok. 0,85 kg/m² spoiwa
    i 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

   • Zaprawa z żywicy syntetycznej

    Wypełniony w proporcji do 1:10 części wagowych rozprowadzić i wygładzić za pomocą pacy stalowej.

    Jastrych zespolony od 10 mm: Materiał wypełniony w proporcji 1 : 20 cz. wag. należy rozprowadzić, ściągnąć do uzyskania warstwy o pożądanej grubości, zagęścić przez wygładzanie i obrobić, aż powstanie wyrównana, gładka powierzchnia.

    Jastrych na warstwie rozdzielającej/izolacji termicznej > 30 mm: Materiał wypełniony w proporcji 1 : 25 części wagowych rozprowadzić, ściągnąć do uzyskania warstwy o pożądanej grubości, zagęścić przez wygładzanie i obrobić, aż powstanie wyrównana, gładka powierzchnia.

    Na każdy mm grubości warstwy: ok. 0,2 kg/m² spoiwa
    i 2,0 kg/m² Selectmix 25

   • Warstwa bazowa powłok zasypywanych

    Materiał wypełniony w proporcji do 1:1 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy/rakli ząbkowanej i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym.

    Jeszcze świeżą warstwę bazową obsypać w nadmiarze suszonym piecowo piaskiem kwarcowym.

    Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.

    Na każdy mm grubości warstwy powłoki bazowej:
    ok. 0,85 kg/m² spoiwa
    i 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Warstwy gruntujące należy zawsze nakładać w taki sposób, aby wypełnić pory podłoża! W tym celu może być niezbędne powtórne gruntowanie lub zwiększenie zużycia materiału.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

    Wytrzymałości na ściskanie i zginanie jastrychu na warstwie rozdzielającej/izolującej są mocno uzależnione od udziału wypełniacza (kruszywa) i spoiwa. Te części należy dopasować do sposobu zastosowania.

    Należy stosować się do instrukcji roboczej BEB KH05 (Niemcy)

    W przypadku stosowania wilgotnego wypełniacza (np. zwilżonego Selectmix RMS lub piasku do jastrychu) należy osiągnąć wilgotność równowagi dla jastrychu lub jastrych musi przed powlekaniem lub pokryciem okładziną całkowicie wyschnąć.

    Przykrycie (np. folią) znacząco wydłuża czas oczekiwania na osiągnięcie dojrzałości do układania.

    W przypadku stosowania piasku jastrychowego, właściwości obróbcze i wytrzymałość, jaką należy osiągnąć, zależą w dużym stopniu od specyficznego składu miejscowego piasku jastrychowego i wymagają uprzedniego sprawdzenia.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej