• Epoxy MT 100
 • Epoxy MT 100
 • Epoxy MT 100
 • Epoxy MT 100
  • Epoxy MT 100
  • Epoxy MT 100
  • Epoxy MT 100
  • Epoxy MT 100

  Nr art. 093626

  Epoxy MT 100

  Powłoka do szybkiego gruntowania matowo wilgotnych podłoży

  Wariant
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,16 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 950 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 0,97 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 200 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,08 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 750 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na zginanie około 23 N/mm² *
  Wytrzymałość na ściskanie około 118 N/mm² *

  * żywica epoksydowa 1 : 10 z piaskiem normowym

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka gruntująca, warstwa sczepna i wyrównująca do stosowania na podłożach io szczątkowej wilgotności
  • Do sporządzania wytrzymałych na ściskanie zapraw i powłok rozlewnych
  • Warstwa bazowa w posadzkach zasypywanych

  Właściwości

  • Toleruje podłoża o wilgotności szczątkowej do 6% (metoda CM)
  • Dobra przyczepność na słabo chłonących podłożach
  • Szybko twardnieje, szybko nadaje się do pokrywania kolejnymi warstwami
  • Twardnieje od temperatury +5 °C
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • Test tolerancji z lakierami
  • Nie zawiera nonylofenolu i fenolu
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Jako nieobsypywana warstwa podkładowa pod powłoki poliuretanowe i epoksydowe Remmers
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    Podłoża mogą być matowo wilgotne, nie mogą być jednak pokryte warstwą wody i nie powinny być narażone na większe wahania temperatur (ciśnienie pary). W przypadku podłoży matowo wilgotnych zasadniczo niezbędne jest dwukrotne gruntowanie.

    beton maks. 6 % wag. wilgoci

    jastrych cementowy maks. 6 % wag. wilgoci

    Podczas eksploatacji podłoża muszą być chronione przed działaniem wilgoci od spodu.

    Podłoża o małej nasiąkliwości należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia powłoką, ewentualnie należy wykonać powierzchnie próbne.

    W przypadku stosowania na świeżym betonie (w/z < 0,45) podłoże musi się nadawać do piaskowania lub szlifowania.

   • Przygotowania

    Podłoże należy przygotować odpowiednią metodą, np. śrutowania lub szlifowania tarczą diamentową w taki sposób, aby spełniało przedstawione wymagania.

    Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić równo z powierzchnią używając systemów RM (Repair Mortar) lub zapraw epoksydowych firmy Remmers.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 71 : komp. B 29
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ powłoka wylewana / obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 25 min
   • Proces twardnienia można przyspieszyć poprzez dodanie ACC H. Wskazówki wykonawcze na ten temat dostępne na zamówienie!

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ powłoka wylewana / obróbka w pozycji stojącej
   • Paca wygładzająca, paca zębata, rakla zębata, ściągaczka gumowa, wałek do żywic epoksydowych, wałek kolczasty, urządzenie mieszające ewentualnie mieszadło z ruchem wymuszonym

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • Patrz "Przykłady zastosowania"

  • Przykłady zastosowań
   • Impregnacja / wzmacnianie

    Materiał rozcieńczyć do 20% wag. rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101, a następnie wylać do nasycenia na przygotowaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, jak np. ściągaczka gumowa, a następnie wwałkować w podłoże za pomocą wałka do epoksydów.

    W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.

    ok. 0,30 - 0,50 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

   • Powłoka gruntująca

    Materiał nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów w taki sposób, aby pory powierzchniowe podłoża zostały całkowicie wypełnione.

    W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.

    ok. 0,30 - 0,50 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

   • Warstwa wyrównawcza / niwelowanie szorstkości

    Materiał wypełniony w proporcji do 1:1 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym.

    Na mm grubości warstwy bazowej:
    ok. 0,85 kg/m² spoiwa
    i 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

   • Zaprawa z żywicy syntetycznej

    Wypełniony w proporcji do 1:10 części wagowych rozprowadzić i wygładzić za pomocą pacy stalowej.

    Na mm grubości warstwy ok. 0,2 kg/m² spoiwa
    i 2,0 kg/m² Selectmix 25

   • Warstwa bazowa powłok zasypywanych

    Materiał wypełniony w proporcji do 1:1 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy/rakli ząbkowanej i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym.

    Jeszcze świeżą warstwę bazową obsypać w nadmiarze suszonym piecowo piaskiem kwarcowym.

    Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.

    Na mm grubości warstwy bazowej:
    ok. 0,85 kg/m² spoiwa
    i 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Warstwy gruntujące należy zawsze nakładać w taki sposób, aby wypełnić pory podłoża! W tym celu może być niezbędne powtórne gruntowanie lub zwiększenie zużycia materiału.

    Na skutek zróżnicowanej chłonności podłoży mineralnych zaimpregnowane powierzchnie mogą mieć niejednolity wygląd. Materiał nie nadaje się do stosowania na powierzchniach, wobec których stawiane są podwyższone wymagania estetyczne.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej