• PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color

  Nr art. 680526

  PUR Uni Color

  Powłoka twardoplastyczna

  Kolor: bazaltowoszary | 6805

  Kolor: bazaltowoszary | 6805

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,5 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 4400 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,2 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 70 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1.4 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 1700 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na zginanie approx. 42 N/mm² *
  Wytrzymałość na ściskanie approx. 72 N/mm² *
  Klasa mostkowania rys A 3 (> 0.5 mm)
  Shore D po 28 dniach 65

  * Zaprawa epoksydowa 1 : 5 z piaskiem normowym

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka poliuretanowa w systemach dopuszczonych przez DIBt do stosowania w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi (Niemcy: ogólne dopuszczenie budowlane Z-156.605-1487)

  Właściwości

  • Powłoka twardoplastyczna
  • Statyczne mostkowanie rys
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • Nadaje się do jazdy podnośnikami ręcznymi oraz urządzeniami transportu poziomego
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podłoże musi być suche

    Wytrzymałość zagruntowanej powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm²; najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,0 N/mm²), minimalna wytrzymałość na ściskanie:. 25 N/mm².

    Na podłożach cementowych należy obowiązkowo stosować odpowiednie epoksydowe powłoki gruntujące lub epoksydowe szpachlówki drapane.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

    Powierzchnie w budynkach, wykonane z asfaltu lanego (AS-IC 10 lub AS-IC 15) należy zagruntować produktem PUR Uni Color.

    Podczas prac w ramach ujętych w Ogólnym Dopuszczeniu Budowlanym podłoże musi spełniać jego wymagania. Należy także zastosować wymienione w nim produkty systemowe.

   • Przygotowania

    W przypadku wewnętrznych powierzchni z asfaltu lanego należy przygotować podłoże przy użyciu odpowiednich środków, takich jak śrutowanie lub szlifowanie tarczami diamentowymi, tak aby spełnić powyższe wymagania.

    Następnie zagruntować lub wyrównać produktem PUR Uni Color.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 82,4 : komp. B 17,6
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 30 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +30 °C.

   • temperaturaPo powłoce można chodzić po
    +8 °C48 godz.
    +12 °C30 godz.
    +20 °C16 godz.

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • Kielnia zębata, rakla zębata, ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, odpowiednia mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Zastosowanie
    Stopień wypełnienia Selectmix 01/03
    Zużycie spoiwa[kg/m²]
    Zużycie mieszanki [kg/m²]
    Zalecana listwa zębata
    Zużycie na mm grubości warstwy [kg/m²]
    Powłoka < 1 mm
    niewypełniana
    0,8 - 1,0
    0,8 - 1,0
    nr 5

    Powłoka ok. 1 mm
    niewypełniana
    1,2 - 1,5
    1,2 - 1,5
    nr 7
    1,45
    Powłoka wypełniania
    1 : 0,3
    min. 1,2
    min. 1,6
    nr 25
    1,60
    Powłoka wypełniana1 : 0,5
    min. 1,5
    min. 2,3
    nr 46
    1,70

   • Powłoka gruntująca

    Materiał wylać na powierzchnię asfaltu. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, takich jak ściągaczka gumowa, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów.

    około 0,5 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

   • Warstwa wyrównawcza / niwelowanie szorstkości

    Materiał wypełniony w proporcji do 1:0,3 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy.

    (patrz tabela)

   • Powłoka

    Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli zębatej.

    Zużycie uzależnione jest od podłoża, temperatury, wymaganej grubości warstwy oraz wymagań w odniesieniu do wyglądu powierzchni.

    (patrz tabela)

   • Powłoka wypełniana

    Materiał wypełniony Selectmix 01/03 nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy lub rakli ząbkowanej i w razie potrzeby przewałkować za pomocą wałka kolczastego.

    Stopień wypełnienia jest uzależniony od rodzaju podłoża, temperatury oraz wymaganej grubości warstwy.

    (patrz tabela)

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Ze względu na tendencję do żółknięcia, możliwe odchylenia kolorystyczne i zabrudzenia, zaleca się stosowanie odpowiedniej kolorowej powłoki zamykającej Remmers.

    Kolory niestandardowe, małe grubości warstw, inne frakcje piasku oraz niższe temperatury mogą spowodować zmniejszenie podatności materiału na wypełnianie, a przez to ewentualnie wpłynąć na jego wygląd.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Na powierzchniach obciążanych ruchem pojazdów wyposażonych w koła poliamidowe lub metalowe, a także narażonych a dynamiczne obciążenia punktowe może potencjalnie dochodzić do wzmożonego zużywania się powłoki.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej