Nr art. 122431

Epoxy Primer PF

Pigmentowana powłoka gruntująca i warstwa bazowa

Kolor: srebrnoszary | 1224

Kolor: srebrnoszary | 1224

Wybierz kolor
Jedn. opak.
Dostępność w Centrach Serwisowych
Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

Dane techniczne produktu

W stanie dostarczanym

Komponent A

Gęstość (20 °C) 1,62 g/cm³
Lepkość (w temp. 25 °C) 2800 mPa s

Komponent B

Gęstość (20 °C) 1,05 g/cm³
Lepkość (w temp. 25 °C) 100 mPa s

Mieszanka

Gęstość (20 °C) 1,50 g/cm³
Lepkość (w temp. 25 °C) 900 mPa s

W stanie przereagowanym

W stanie przereagowanym

Wytrzymałość na zginanie > 23 N/mm² *
Wytrzymałość na ściskanie > 72 N/mm² *

* Zaprawa epoksydowa 1 : 5 z piaskiem normowym

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

Zakres zastosowania

 • Pigmentowana powłoka gruntująca, warstwa wyrównawcza
 • Warstwa bazowa w posadzkach zasypywanych
 • Powłoka gruntująca w systemach Remmers Deck OS 8 i OS 11a-II oraz OS 11b-II
 • Powłoka gruntująca w systemie Remmers Deck OS 14, zgodna z wytyczną remontową (Niemcy, projekt 2016)

Właściwości

 • Wytrzymałość mechaniczna
 • Bardzo dobra przyczepność na betonie i jastrychu cementowym
 • Test tolerancji z lakierami
 • Materiał nie zawiera plastyfikatorów, nonylofenolu i alkilofenolu
 • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
 • Jako nieobsypywana warstwa podkładowa pod powłoki poliuretanowe i epoksydowe Remmers
 • Przygotowanie do pracy
  • Wymagania wobec podłoża

   Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

   Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

   W przypadku stosowania w systemie OS 8 średnia przyczepność podłoża musi wynosić co najmniej 2,0 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,5 N/mm²).

   Dostępny raport z badań pod kątem odporności zespolenia przy działaniu wilgoci od spodu zgodnie z DIN EN 13578 w systemie OS 8.

   Podłoża muszą osiągnąć wilgotność równowagi i być chronione także podczas eksploatacji przed oddziaływaniem wilgoci od spodu.

   betonmaks. 4 % wag. wilgoci

   jastrych cementowymaks. 4 % wag. wilgoci

  • Przygotowania

   Podłoże należy przygotować odpowiednimi metodami - na przykład poprzez śrutowanie - tak, aby spełniało powyższe wymagania.

   Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić równo z powierzchnią używając systemów RM (Repair Mortar) lub zapraw epoksydowych firmy Remmers.

 • Przygotowanie
  • Proporcja mieszania komp. A 82,8 : komp. B 17,2
  • czas mieszania 3 min
  • Pojemnik kombi

   Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

   Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
   (ok. 300 - 400 obr./min.).

   Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

   Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

   Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

 • Sposób stosowania
  • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
  • układanie zaprawy / powłoka wylewana/obr. w pozycji stojącej
  • czas otwarty 25 min
  • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

 • Narzędzia/czyszczenie
  • układanie zaprawy / powłoka wylewana/obr. w pozycji stojącej
  • Paca stalowa, paca zębata, rakla zębata, ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, wałek kolczasty, mieszarka, ew. mieszalnik z ruchem wymuszonym

  • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

   Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

   Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

 • Przechowywanie/trwałość
  • Chronić przed mrozem
  • Okres przechowywania: 12 mies.
  • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

 • Zużycie
  • Patrz akapit "Przykłady zastosowań"

 • Przykłady zastosowań
  • Powłoka gruntująca

   Materiał nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów w taki sposób, aby pory powierzchniowe podłoża zostały całkowicie wypełnione.

   W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.

   W przypadku podłoży silnie chłonących lub otwartoporowych niezbędne jest dodatkowe gruntowanie.

   około 0,40 - 0,60 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

  • Warstwa wyrównawcza / niwelowanie szorstkości

   Materiał wypełniony w proporcji do 1:0,5 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym.

   Na mm grubości warstwy: około 1,20 kg/m² spoiwa i 0,60 kg/m² Selectmix 01/03

  • Warstwa bazowa powłok zasypywanych

   Materiał wypełniony w proporcji do 1:0,5 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy/rakli ząbkowanej i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym.

   Jeszcze świeżą warstwę bazową obsypać w nadmiarze suszonym piecowo piaskiem kwarcowym.

   Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.

   co najmniej 0,8 - 1,0 kg/m² (plus wypełniacz)

 • Wskazówki ogólne
  • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

   Warstwy gruntujące należy zawsze nakładać w taki sposób, aby wypełnić pory podłoża! W tym celu może być niezbędne powtórne gruntowanie lub zwiększenie zużycia materiału.

   Doświadczenie pokazało, że słabo kryjące kolory (np. żółty, czerwony lub pomarańczowy, ...) dają efekt laserunkowy. Należy to wziąć pod uwagę przy wyborze i łączeniu systemów.

   Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

   Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

   Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

   Przestrzegać odpowiednich świadectw kontroli dla systemów OS 8.

   Należy przesztrzegać wskazówek wykonwwczych dotyczących poszczególnych systemów Remmers Deck OS 11.

   Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

 • Informacja dotycząca utylizacji
  • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

 • Bezpieczeństwo/przepisy
  • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

   Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej