• QP 100
 • QP 100
  • QP 100
  • QP 100

  Nr art. 689010

  QP 100

  Bardzo szybko reagujące, przezroczyste spoiwo oparte na żywicy syntetycznej

  Wariant
  6890 | QP 100
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 995 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,3 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 425 mPa s

  Komponent C

  Gęstość (20 °C) 1,0 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) < 1 mPa s

  Mieszanka (3K)

  Gęstość (20 °C) 1,2 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 545 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do posadzek we wnętrzach
  • Warstwa bazowa w posadzkach zasypywanych
  • Do sporządzania wytrzymałych na ściskanie zapraw i powłok rozlewnych

  Właściwości

  • Twardnienie od +3 °C
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Szybkie twardnienie przy równoczesnym długim czasie zdatności do obróbki
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    Należy obowiązkowo stosować następujące powłoki gruntujące: QP Primer, Epoxy MT 100, Epoxy ST 100, Epoxy FAS 100.

    Dla zapewnienia ochrony przed alkaliami powłokę gruntującą należy obowiązkowo w sposób wypełniający pory.

    Szczegółowe informacje zawarte są w Instrukcji Technicznej danego produktu, jak również w Zaleceniach Systemowych.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 6,0 : komp. B 3,9 : komp. C 0,1
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie dodać całość komponentu C.

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 3 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ powłoka wylewana / obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 30 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. 0 °C do maks. +30 °C.
    Temperatura materiału co najmniej +10 °C.

   • Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością, generalnie wydłużają podane czasy.

    Wiązanie materiału można przyśpieszyć poprzez dodanie QP CAT
    (patrz Instrukcja Techniczna).
    Warto to zrobić szczególnie gdy temperatury podłoża  < +12 °C.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ powłoka wylewana / obróbka w pozycji stojącej
   • Paca zębata, rakla zębata, ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, wałek kolczasty, odpowiednia mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania

  • Przykłady zastosowań
   • Warstwa wyrównawcza / niwelowanie szorstkości

    Materiał wypełniony w proporcji do 1:1 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym.

    Na mm grubości warstwy: ok. 0,85 kg/m² spoiwa
    i 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

   • Zaprawa z żywicy syntetycznej

    Wypełniony w proporcji do 1:10 części wagowych rozprowadzić i wygładzić za pomocą pacy stalowej.

    Na mm grubości warstwy około. 0,2 kg/m² spoiwa
    i 2,0 kg/m² Selectmix 0/10

   • Warstwa bazowa powłok zasypywanych

    Materiał wypełniony w proporcji 1:1 nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy zębatej lub rakli zębatej.

    Natychmiast, obowiązkowo przewałkować wałkiem kolczastym.

    Jeszcze świeżą warstwę bazową należy obsypać nadmiarem odpowiedniego materiału do zasypywania.

    około 0,75 kg/m² spoiwa i
    około 0,75 kg/m² Selectmix 01/03

   • Utrwalanie powłok płatkowanych

    0,2 - 0,4 kg/m² spoiwa

   • Warstwa zamykająca w powłokach zasypywanych

    0,5 - 0,7 kg/m² spoiwa (zależnie od materiału do zasypywania)

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    W celu uzyskania możliwie równomiernej powierzchni do jej wykonania należy skierować odpowiednią ilość doświadczonych pracowników.

    Nierównomierna aplikacja, silne przeciągi jak i duże różnice temperatur na powierzchni mogą prowadzić do jej niejednorodnego wyglądu, spowodowanego różnym połyskiem.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Z uwagi na powstające przy przyspieszaniu systemów ciepło reakcji należy zachowywać odpowiednie grubości warstw.

    Po przekroczeniu czasu przydatności do użycia większe resztki materiału w opakowaniu powodują powstawanie dymu i zapachu.

    Generalnie spoiwo nie jest odporne na zmydlanie.

    Nie nadakje się do stosowania w strefach mokrych.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe