• QP Cat

  Nr art. 689881

  QP Cat

  Akcelerator w systemie Remmers QP

  Wariant
  6898 | QP Cat
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Akcelerator w systemie Remmers QP

  Właściwości

  • Przyspiesza proces utwardzania
  • Sposób stosowania
   • Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością, generalnie wydłużają podane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Patrz instrukcja techniczna nt. danego spoiwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Za pomocą akceleratora QP CAT można przyspieszać wyłącznie wiązanie produktów Remmers, z systemu QP.

    Poprzez przyspieszenie reakcji produktów systemu Remmers QP ich właściwości (jak np. zdolność mostkowania rys, udarność, czas otwarty, kolor oraz odporność na UV) mogą się zmienić w stosunku do wersji nieprzyśpieszanej.

    Na powierzchniach sąsiadujących (powiązanych) należy stosować wyłącznie materiał o tej samej zawartości Remmers QP CAT, aby wykluczyć powstawanie nieznacznych różnic zabarwienia.

    W celu uzyskania możliwie równomiernej powierzchni do jej wykonania należy skierować odpowiednią ilość doświadczonych pracowników.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe