• QP Primer
 • QP Primer
  • QP Primer
  • QP Primer

  Nr art. 693010

  QP Primer

  Szybkoschnąca powłoka gruntująca

  Wariant
  6930 | QP Primer
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,12 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 2200 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,29 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 425 mPa s

  Komponent C

  Gęstość (20 °C) 0,98 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) <1 mPa s

  Mieszanka (3K)

  Gęstość (20 °C) 1,17 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 925 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Niepigmentowana powłoka gruntująca pod powłokami malarskimi.

  Właściwości

  • Szybkie twardnienie przy równoczesnym długim czasie zdatności do obróbki
  • Twardnienie od +3 °C
  • Odporność na zmydlanie
  • Jako podkład bez posypki nadaje się pod powłoki Remmers PU, QP i EP
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    betonmaks. 4 % wag. wilgoci

    jastrych cementowymaks. 4 % wag. wilgoci

    Podczas eksploatacji podłoża muszą być chronione przed działaniem wilgoci od spodu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy przygotować odpowiednią metodą, np. śrutowania lub szlifowania tarczą diamentową w taki sposób, aby spełniało przedstawione wymagania.

    Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić równo z powierzchnią używając systemów RM (Repair Mortar) lub zapraw epoksydowych firmy Remmers.

  • Przygotowanie
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie całkowicie dodać składnik C (QP Primer Cat).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 3 °C maks. 30 °C
   • wałki
   • czas otwarty 30 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od 0 - 30°C, a temperatura materiału +30 °C.

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

    Reaktywność materiału można przyspieszyć przez dodanie QP Primer Cat (6931) (patrz instrukcja techniczna).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • wałki
   • Ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, odpowiednia mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchym, zabezpieczonym przed mrozem, produkt można składować przez co najmniej 6 miesięcy.

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka gruntująca

    Materiał nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów w taki sposób, aby pory powierzchniowe podłoża zostały całkowicie wypełnione.

    W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.

    ok. 0,30 - 0,50 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Warstwy gruntujące należy zawsze nakładać w taki sposób, aby wypełnić pory podłoża! W tym celu może być niezbędne powtórne gruntowanie lub zwiększenie zużycia materiału.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe