• Selectmix SBL DF

  Nr art. 675115

  Selectmix SBL DF

  Mieszanka wypełniaczy o specjalnej krzywej przesiewu

  Wariant
  6751 | Selectmix SBL DF
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość 2,5 g/cm³
  Postać stała
  Uziarnienie do 0,4 mm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Specjalny wypełniacz do odpowiednich systemów Remmers, opartych na żywicach syntetycznych

  Właściwości

  • Możliwe jest silne wypełnianie powłok, nawet przy ich niewielkiej grubości.
  • Produkt niskopylący
  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania (patrz instrukcja techniczna odpowiedniego spoiwa)

  • Wskazówki ogólne
   • Maksymalny stopień wypełnienia jest uzależniony od zastosowanego spoiwa, grubości warstwy i warunków na placu budowy.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.