• Crete Filler TF 60 Set
  • Crete Filler TF 60 Set

  Nr art. 686710

  Crete TF 60

  Poliuretanowo-betonowa powłoka gruntująca i zamykająca

  Kolor: Crete TF 60 | 6867
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,51 g/cm³ (mieszanka czterokomponentowa)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Jako powłoka gruntująca w miejscach silnie obciążanych chemicznie
  • Powłoka zamykająca w miejscach występowania obciążeń chemicznych
  • Zamknięcie ziaren kruszywa w miejscach występowania obciążeń chemicznych

  Właściwości

  • Wysoka odporność chemiczna
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Jako podłoża zdatne są wyłącznie betonowe i cementowe jastrychy zespolone.

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    beton maks. 6 % wag. wilgoci

    jastrych cementowy maks. 6 % wag. wilgoci

   • Przygotowania

    Podłoże należy przygotować odpowiednią metodą, np. śrutowania lub szlifowania tarczą diamentową w taki sposób, aby spełniało przedstawione wymagania.

    Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić systemami Remmers PCC równo z powierzchnią.

    Zależnie od systemu należy wykonać odpowiednie nacięcia kotwiące.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 20 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • czas otwarty 10 min
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Ściągaczka gumowa, paca, wałek do epoksydów, mieszarka, ew. mieszalnik z ruchem wymuszonym

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • Przechowywany w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu i chroniony przed mrozem przez co najmniej 6 miesięcy dla komp. A, co najmniej 12 miesięcy dla komp. B i C oraz co najmniej 18 miesięcy dla komp D.

  • Zużycie
   • Patrz akapit "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka gruntująca

    Materiał nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów w taki sposób, aby pory powierzchniowe podłoża zostały całkowicie wypełnione.

    W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.

    ok. 0,4 kg/m²

   • Powłoka zamykająca

    Materiał należy natychmiast rozprowadzić za pomocą ściągaczki gumowej, a następnie równomiernie przewałkować w jednym kierunku za pomocą odpowiedniego wałka do epoksydów.

    ok. 0,4 kg/m²

   • Warstwa zamykająca w powłokach zasypywanych

    Materiał należy natychmiast rozprowadzić za pomocą ściągaczki gumowej, a następnie równomiernie przewałkować w jednym kierunku za pomocą odpowiedniego wałka do epoksydów.

    co najmniej 0,6 kg/m², w zależności od materiału użytego do zasypywania

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Ostateczna struktura powierzchni jest silnie uzależniona od warunków panujących na placu budowy oraz sposobu prowadzenia robót, Dlatego struktura powierzchni nie jest objęta odowiedzialnością producenta za produkt.

    Betony poliuretanowe są zasadniczo funkcjonalnymi powłokami posadzkowymi, nadającymi się do miejsc wobec których nie stawia się wysokich wymagań estetycznych. Nie są też stabilne kolorystycznie.

    Nawet w przypadku poprawnie z rzemieślniczego punktu widzenia wykonanej pracy nie da się wykluczyć różnic kolorów, śladów układania, smużenia i tworzenia niewielkich kałuż.

    Z uwagi na krótki czas reakcji prace przy układaniu powłoki posadzkowej należy dobrze zaplanować i przygotować.

    Małe grubości warstw oraz niższe temperatury mogą mieć wpływ na wygląd powłoki.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Na powierzchniach obciążanych ruchem pojazdów wyposażonych w koła poliamidowe lub metalowe, a także narażonych a dynamiczne obciążenia punktowe może potencjalnie dochodzić do wzmożonego zużywania się powłoki.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Odporność chemiczną należy oceniać w zależności od temperatury mediów (patrz lista odporności chemicznej).

    Z natury rzeczy w przypadku powłok antypoślizgowych należy się liczyć ze zwiększonymi nakładami na czyszczenie posadzek w porównaniu z posadzkami o gładkich powierzchniach: z reguły należy stosować szorowarki z miękkimi szczotkami.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.