• Crete Filler SL 80 Set
  • Crete Filler SL 80 Set

  Nr art. 686320

  Crete SL 80

  Wylewana powłoka betonowo-poliuretanowa

  Kolor: Crete SL 80 | 6863

  Kolor: Crete SL 80 | 6863

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,92 g/cm³ (mieszanka czterokomponentowa)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka rozlewna w systemach obciążanych chemicznie i termicznie
  • Warstwa bazowa dla posadzek zasypywanych stosowanych w systemach posadzkowych obciążanych chemicznie, termicznie i mechanicznie

  Właściwości

  • Wysoka odporność chemiczna
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Odporność termiczna do 80 °C
  • Obciążenie szokiem termicznym do 120 °C (w zależności od systemu)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Jako podłoże dopuszczalne są tylko jastrychy betonowe i zespolone, zagruntowane Crete TF 60 lub Crete FP.

    Zagruntowane bez pozostawiania otwartych porów podłoże musi być nośne, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    beton maks. 6 % wag. wilgoci

    jastrych cementowy maks. 6 % wag. wilgoci

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 20 °C
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 10 min
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • Paca dystansowa (z regulacją grubości warstwy), mieszarka i opcjonalnie mieszalnik z ruchem wymuszonym

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • Przechowywany w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu i chroniony przed mrozem przez co najmniej 6 miesięcy dla komp. A, co najmniej 12 miesięcy dla komp. B i C oraz co najmniej 18 miesięcy dla komp D.

  • Zużycie
   • Patrz akapit "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka

    Materiał nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, na przykład pacy dystansowej albo rakli z kołkami

    Obowiązkowo natychmiast powoli przewałkować wałkiem kolczastym (najwyżej pojedyncze ruchy skrzyżne).

    8 - 12 kg/m²

   • Warstwa bazowa powłok zasypywanych

    Materiał nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, na przykład pacy dystansowej albo rakli z kołkami

    Obowiązkowo natychmiast powoli przewałkować wałkiem kolczastym (najwyżej pojedyncze ruchy skrzyżne).

    Jeszcze świeżą warstwę bazową należy obsypać nadmiarem odpowiedniego materiału do zasypywania.

    Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.

    8 - 12 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Aby wyznaczyć granice pokrywanej powłoką powierzchni, wystarczy wykonać nacięcia kotwiące (szerokość i głębokość nacięć powinna odpowiadać podwójnej grubości systemu).

    Ostateczna struktura powierzchni jest silnie uzależniona od warunków panujących na placu budowy oraz sposobu prowadzenia robót, Dlatego struktura powierzchni nie jest objęta odowiedzialnością producenta za produkt.

    Betony poliuretanowe są zasadniczo funkcjonalnymi powłokami posadzkowymi, nadającymi się do miejsc wobec których nie stawia się wysokich wymagań estetycznych. Nie są też stabilne kolorystycznie.

    Nawet w przypadku poprawnie z rzemieślniczego punktu widzenia wykonanej pracy nie da się wykluczyć różnic kolorów, śladów układania, smużenia i tworzenia niewielkich kałuż.

    Z uwagi na krótki czas reakcji prace przy układaniu powłoki posadzkowej należy dobrze zaplanować i przygotować.

    Stosować tylko całe opakowania, nie pobierać materiału częściami.

    Małe grubości warstw oraz niższe temperatury mogą mieć wpływ na wygląd powłoki.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Na powierzchniach obciążanych ruchem pojazdów wyposażonych w koła poliamidowe lub metalowe, a także narażonych a dynamiczne obciążenia punktowe może potencjalnie dochodzić do wzmożonego zużywania się powłoki.

    W przypadku powłok obsypywanych obsypywanie rozpocząć należy natychmiast, aby zapewnić pewne związanie materiału z żywicą.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Odporność chemiczną należy oceniać w zależności od temperatury mediów (patrz lista odporności chemicznej).

    Z natury rzeczy w przypadku powłok antypoślizgowych należy się liczyć ze zwiększonymi nakładami na czyszczenie posadzek w porównaniu z posadzkami o gładkich powierzchniach: z reguły należy stosować szorowarki z miękkimi szczotkami.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe