• Crete Agrar Top XP 19-05

  Nr art. 654503

  Crete Agrar Top

  Powłoka ochronna

  Kolor: szary | 6545
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Mieszanka (3K)

  Gęstość (20 °C) 1,53 g/cm³ (mieszanka 3K)
  Lepkość (w temp. 25 °C) 1300 mPa s (mieszanka 3K)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka ochronna na posadzki rusztowe
  • Powłoka ochronna do stołów paszowych
  • Powłoka ochronna na powierzchnie betonowe w rolnictwie

  Właściwości

  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Antypoślizgowa, matowa powierzchnia
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Jako podłoża dozwolone są wyłącznie posadzki rusztowe, jastrychy betonowe i zespolone.

    Silnie uszkodzone posadzki rusztowe (odsłonięte, gruboziarniste kruszywo) nie nadają się do pokrywania powłoką i należy je wymienić.

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość zagruntowanej powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm²; najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,0 N/mm²), minimalna wytrzymałość na ściskanie:. 25 N/mm².

    Podłoża mogą być matowo wilgotne, ale nie mogą być pokryte warstwą wody.

    beton maks. 6 % wag. wilgoci

    jastrych cementowy maks. 6 % wag. wilgoci

   • Przygotowania

    Podłoże należy przygotować odpowiednią metodą, np. śrutowania lub szlifowania tarczą diamentową w taki sposób, aby spełniało przedstawione wymagania.

    Podłogę rusztową należy całkowicie oczyścić z brudu i resztek olejów szalunkowych za pomocą myjki wysokociśnieniowej ze szczotką rotacyjną.

    Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić systemami Remmers PCC równo z powierzchnią.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 20 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • czas otwarty 15 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +10 °C do +20 °C

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, mieszadło "Remmers Patentdisperser"

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed chroniony przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań".

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka

    Materiał nanieść na przygotowaną powierzchnię i równomiernie rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. wałka do epoksydów.

    W przypadku posadzek rusztowych powłoką należy również pokryć wewnętrzne strony szczebli.

    Konieczna jest dwukrotna aplikacja powłoki.

    Na jedną warstwę co najmniej. 0,3 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Ostateczna struktura powierzchni jest silnie uzależniona od warunków panujących na placu budowy oraz sposobu prowadzenia robót, Dlatego struktura powierzchni nie jest objęta odowiedzialnością producenta za produkt.

    Małe grubości warstw oraz niższe temperatury mogą mieć wpływ na wygląd powłoki.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Materiał generalnie nie jest stabilny kolorystycznie

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    W przypadku równoczesnego wystąpienia dwóch rodzajów obciążeń (chemiczne, mechaniczne, termiczne) należy się liczyć z ograniczoną odpornością/wytrzymałością powłoki.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.