• PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New

  Nr art. 667411

  PUR Deco Color New

  Powłoka dekoracyjna

  Kolor:
  kolory niestandardowe od 10 kg | 6674
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,44 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 8200 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,13 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 2500 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,31 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 4800 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Dekoracyjna powłoka posadzkowa
  • Technika dwubarwna

  Właściwości

  • Obniża poziom hałasu wywołanego krokami
  • Światłotrwałość
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Statyczne mostkowanie rys
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podłoże musi być suche

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    Na podłożach cementowych należy obowiązkowo stosować odpowiednie epoksydowe powłoki gruntujące lub epoksydowe szpachlówki drapane.

    Właściwymi podkładami są Epoxy ST 100, Epoxy GL 100, Epoxy Primer PF New oraz Epoxy FAS 100. Należy je pokryć w ciągu 24 godzin, w innym przypadku wymagają przeszlifowania aż do ukazania się białego przełomu.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 75,5 : komp. B 24,5
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 12 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / powłoka wylewana/obr. w pozycji stojącej
   • czas otwarty 30 min
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / powłoka wylewana/obr. w pozycji stojącej
   • Paca zębata, rakla zębata, paca stalowa, odpowiednia mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka

    Materiał nakłada się na przygotowaną powierzchnię i rozprowadza za po-mocą odpowiednich narzędzi, np. pacy stalowej, pacy lub rakli zębatej.

    Podane przybliżone ilości zużycia odnoszą się do gładkich, wyrównanych podłoży.

    Zużycie uzależnione jest od podłoża, temperatury, wymaganej grubości warstwy oraz wymagań w odniesieniu do wyglądu powierzchni.

    co najmniej 2,0 kg/m² spoiwa
    co najmniej 3,0 kg/m² spoiwa w przypadku techniki dwubarwnej

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    W przypadku pracy techniką dwubarwną końcowy efekt na posadzce uzależniony jest znacznie od jakości pracy rzemieślnika oraz warunków panujących na placu budowy.

    Każda posadzka ma w związku z tym unikalny charakter i nie da się jej powielić.

    Realizacja w warunkach placu budowy i sposób realizacji rzemieślniczej mogą się różnić od efektu uzyskanego na próbkach wzorcowych!

    Powierzchnię należy utrwalić (zamknąć) za pomocą odpowiednich produktów Remmers.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    W przypadku posadzek w pomieszczeniach biurowych zaleca się stosowania mat poliwęglanowych.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe