• PUR Color VS OS pro

  Nr art. 605325

  PUR Color VS OS pro

  Elastyczna powłoka zużywana

  Wariant
  6053 | PUR Color VS OS pro
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,0 g/cm³
  Lepkość (20 °C) ca. 3400 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,2 g/cm³
  Lepkość (20 °C) ca. 150 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³
  Lepkość (20 °C) ca. 2000 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Shore D po 28 dniach approx. 65 (ISO 868)
  Wytrzymałość na rozciąganie approx. 22 N/mm² (DIN EN 196 / ASTM C 109)
  Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504 S2) approx. 55%

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Mostkująca rysy warstwa eksploatowana w systemie Remmers Deck OS 10

  Właściwości

  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Twardoelastyczność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podłoże musi być suche

    Jako podłoża nadają powierzchnie przygotowane za pomocą Remmers PUA Hybrid OS pro w systemie Remmers Deck OS 10 EP pro.

    Należy bezwzględnie przestrzegać podanych czasów otwartych.

    Jeśli czas zostanie przekroczony lub wystąpią niekorzystne warunki pogodowe (deszcz), przed nałożeniem warstwy ścieralnej należy nanieść i w razie potrzeby przeszlifować PUR Primer S (art. 6062).

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 100 : komp. B 47
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 25 min
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • Paca zębata, rakla zębata, odpowiedni mieszalnik

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia natychmiast, w stanie świeżym zmyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 103.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 0,7 - 1,5 kg/m² spoiwa

  • Przykłady zastosowań
   • Warstwa bazowa powłok zasypywanych

    Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli zębatej.

    Świeżą jeszcze warstwę bazową posypać nadmiarem wysuszonego piecowo piasku kwarcowego o wielkości ziarna 0,6 - 1,2 mm.

    około 0,7 - 1,5 kg/m² spoiwa

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    W ciągu pierwszych 24 godzin po nałożeniu powłokę należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą, aby uniknąć powstawania pęcherzy.

    Z uwagi na krótki czas reakcji prace przy układaniu powłoki posadzkowej należy dobrze zaplanować i przygotować.

    Należy wkalkulować odpowiednie większe zużycia, mające na celu osiągnięcie minimalnych grubości warstw (pwołoka zużywana), jak również odpowiedniej chropowatości.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    W przypadku systemu Remmers Deck OS 10 PUA pro należy postępować zgodnie z instrukcją stosowania.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej