• PUR Hybrid OS pro

  Nr art. 605269

  PUR Hybrid OS pro

  Natryskowa izolacja przeciwwodna w systemach Remmers Deck OS 10 pro-Systemen

  Wariant
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,0 g/cm³
  Lepkość (20 °C) około 1300 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³
  Lepkość (20 °C) około 2500 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504 S2) około 300 %
  Shore A (DIN EN ISO 868) około 88 (po 5 dniach w temp. 23 °C)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Izolacja natryskowa w systemie Remmers Deck OS 10 Pro

  Właściwości

  • Produkt przeznaczony wyłącznie do aplikacji maszynowej
  • Wysokoelastyczny
  • Mostkuje rysy
  • Konsystencja twardoplastyczna
  • Wiąże i twardnieje w niskich temperaturach
  • Bardzo szybko nadaje się do nakładania kolejnych warstw
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podłoże musi być suche

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    Jako podłoże nadają się powierzchnie przygotowane powłoką Remmers PUR Primer OS pro w systemach Remmers Deck OS 10 i Deck OS 11a pro.

    W przypadku przekroczenia czasu lub przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (rosa, zacinający deszcz) należy zastosować Remmers PUR Haftvermittler (6062).

   • Przygotowania

    Przy krawędziach należy bezwzględnie przewidzieć kotwienie.

    Przed rozpoczęciem aplikacji izolacji natryskowej otoczenie placu budowy należy przykryć folią, papierem lub tekturą.

    Przy wietrznej pogodzie należy bezwzględnie zadbać o zabezpieczenie otoczenia przed mgłą z natrysku.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 50 °C
   • natrysk airmix/airless
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +50 °C.

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.


    Parametry maszynowe

    Ciśnienie na głowicy:180 - 200 bar
    Temperatura materiału na głowicy:ca. 75 - 80 °C

    Komponenty należy nanieść używając odpowiedniej głowicy natryskowej (zasada przeciwprądu iniekcyjnego).

    Materiał nakładać wielowarstwowo, "świeże na świeże", aż do uzyskania zalecanej grubości warstwy = min. 2 mm.

    Należy dokładnie przestrzegać podanej proporcji mieszania.

    Jakość powłoki w znacznym stopniu zależy od stanu mieszalnika. Konserwację tego urządzenia należy przeprowadzać niezwykle starannie.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • Odpowiednie wysokociśnieniowe urządzenia natryskowe do materiałów dwukomponentowych

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia natychmiast, w stanie świeżym zmyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 103.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • 2,1 – 2,2 kg/m² (na warstwę o grubości 2 mm)

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Z uwagi na krótki czas reakcji prace przy układaniu powłoki posadzkowej należy dobrze zaplanować i przygotować.

    Przedsięwziąć kroki zbaezpieczające przed zanieczysczeniami powodowanymi przez mgłę rozpryskową

    Używać odspowiedniej ochrony dróg oddechowych!

    W przypadku systemu Remmers Deck OS 10 PUA pro należy postępować zgodnie z instrukcją stosowania.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.