• Epoxy BS 4000
 • Epoxy BS 4000
 • Epoxy BS 4000
  • Epoxy BS 4000
  • Epoxy BS 4000
  • Epoxy BS 4000

  Nr art. 632226

  Epoxy BS 4000

  Wodna, pigmentowana warstwa wyrównawcza i powłoka bazowa

  Kolor: srebrnoszary | 6322

  Kolor: srebrnoszary | 6322

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Zawartość ciał stałych 58% by mass

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,31 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 300 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,11 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 450 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,26 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 950 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Zawartość ciał stałych 58 % wag.

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka gruntująca w systemie Remmers WDD
  • Warstwa wyrównawcza i powłoka bazowa w systemie Remmers WDD
  • Powłoka gruntująca i warstwa bazowa w systemach
   Remmers Deck OS 8 WD i Deck OS 8 WD-LE
  • Powłoka gruntująca w systemach certyfikowanych przez DIBt jako przeznaczone do pomieszczeń dziennego pobytu ludzi (AbZ Z-156.605-1414)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wysoka wypełnialność
  • Idealna powłoka bazowa do wykonywania równomiernych posadzek płatkowanych
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Produkt odporny na cykle zamarzania i rozmarzania
  • System przebadany pod kątem zawilgocenia od spodu
  • Materiał nie zawiera plastyfikatorów, nonylofenolu i alkilofenolu
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    W przypadku stosowania w systemie OS 8 średnia przyczepność podłoża musi wynosić co najmniej 2,0 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,5 N/mm²).

    Dostępny raport z badań pod kątem odporności zespolenia przy działaniu wilgoci od spodu zgodnie z DIN EN 13578 w systemie OS 8.

    Podłoża muszą osiągnąć wilgotność równowagi i być chronione także podczas eksploatacji przed oddziaływaniem wilgoci od spodu.

    beton maks. 6 % wag. wilgoci

    jastrych cementowy maks. 6 % wag. wilgoci

    Pozostałe podłoża zdatne do nakładania powłok należy obowiązkowo zagruntować produktem Epoxy BS 2000 New.

    Wytrzymałość zagruntowanej powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm²; najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,0 N/mm²), minimalna wytrzymałość na ściskanie:. 25 N/mm².

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

   • Przygotowania

    Podłoże należy przygotować odpowiednimi metodami - na przykład poprzez śrutowanie - tak, aby spełniało powyższe wymagania.

    Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić równo z powierzchnią używając systemów RM (Repair Mortar) lub zapraw epoksydowych firmy Remmers.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 76,5 : komp. B 23,5
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

    Z zasady należy dodać do 10 % wagowych wody w przeliczeniu na spoiwo i ponownie wymieszać.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 30 °C
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 25 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +30 °C.

   • Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością, generalnie wydłużają podane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • Paca zębata, paca gładka, wałek pętelkowy, pędzel, wałek do epoksydów i mieszarka.

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed chroniony przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • Patrz akapit "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań

   • Zastosowanie
    Stopień wypełnienia materiałem Selectmix SBL
    Zużycie spoiwa [kg/m²]
    Zużycie wypełniacza [kg/m²]
    Możliwa listwa ząbkowana
    Powłoka wypełniana
    1 : 0,5
    min. 0,60 +
    10 % wody
    min. 0,30
    paca gładka
    Powłoka wypełniana1 : 1,0
    min. 0,80 +
    10 % wody
    min. 0,80
    Nr. 7
    Powłoka wypełniana1 : 1,5
    min. 1,10 +
    10 % wody
    min. 1,65
    Nr. 55

   • Powłoka gruntująca

    Materiał nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów w taki sposób, aby pory powierzchniowe podłoża zostały całkowicie wypełnione.

    W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.

    ok. 0,15 - 0,25 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

   • Warstwa wyrównawcza / niwelowanie szorstkości

    Materiał wypełniony w proporcji do 1:1,5 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy lub rakli ząbkowanej i w razie potrzeby przewałkować za pomocą wałka pętelkowego.

    Jako wypełniacz zastosować Selectmix SBL.

    Zużycie uzależnione jest od właściwości podłoża.

    Należy albo nałożyć powłokę z Epoxy BS 4000, albo zamknięcie z Epoxy BS 3000 M New lub z Epoxy BS 3000 SG New.

    (patrz tabela)

   • Powłoka

    Materiał wypełniony w proporcji do 1:1,5 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy lub rakli ząbkowanej i w razie potrzeby przewałkować za pomocą wałka pętelkowego.

    Jako wypełniacz zastosować Selectmix SBL.

    Zużycie uzależnione jest od właściwości podłoża.

    Zawsze nakładać zamknięcie z Epoxy BS 3000 M New lub Epoxy BS 3000 SG New.

    (patrz tabela)

   • Warstwa bazowa powłok zasypywanych

    Materiał wypełniony w proporcji do 1:1,5 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy lub rakli ząbkowanej i w razie potrzeby przewałkować za pomocą wałka pętelkowego.

    Jeszcze świeżą warstwę bazową należy w nadmiarze obsypać piaskiem kwarcowym lub płatkami Colorid- albo Sedimentflocken.

    Aby zastosować w systemach OS 8 - patrz odpowiednie świadectwa badań.

    Jako wypełniacz zastosować Selectmix SBL.

    Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.

    Następnie należy nanieść wchodzącą w skład systemu warstwę utrwalającą lub zamykającą szczyty ziaren.

    (patrz tabela)

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Warstwy gruntujące należy zawsze nakładać w taki sposób, aby wypełnić pory podłoża! W tym celu może być niezbędne powtórne gruntowanie lub zwiększenie zużycia materiału.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Kolory o słabej zdolności krycia (np. żółty, czerwony lub pomarańczowy) nakładanego zamknięcia dają efekt lazurujący. W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie układu dopasowanego kolorystycznie, np. koloru jasnoszarego.

    W przypadku warstw wyrównawczych maksymalny stopień wypełnienia może się zmieniać w zależności od koloru. Dlatego w razie potrzeby podatność kolorów niestandardowych należy zbadać.

    System powłokowy wykazuje typową dla tego systemu powierzchnię o lekkiej fakturze.

    Aby uzyskać równe powierzchnie, należy uwzględnić odpowiedni dodatek materiału na zniwelowanie zagłębień wynikających z szorstkości.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

    Przestrzegać odpowiednich świadectw kontroli dla systemów OS 8.

    W przypadku stosowania w systemach wymagających uzyskania dopuszczeń należy przestrzegać informacji zawartych w poszczególnych dopuszczeniach.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej