• PUR Color Top OS
 • PUR Color Top OS
 • PUR Color Top OS
  • PUR Color Top OS
  • PUR Color Top OS
  • PUR Color Top OS

  Nr art. 605530

  PUR Color Top OS

  Pigmentowana powłoka zamykająca szczyty zieren, przeznaczona do systemów OS 11

  Kolor:
  kolory niestandardowe, od 30 kg | 6055
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,68 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 1400 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,05 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 2300 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,45 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 1100 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Zamknięcie szczytów ziaren w systemie Remmers Deck OS 11a - II
  • Zamknięcie szczytów ziaren w systemach Remmers Deck OS 14

  Właściwości

  • Światłotrwałość
  • Twardoelastyczność
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Jako podłoże nadają się całkowicie zasypane piaskiem kwarcowym warstwy podkładowe w systemie OS 11a - II.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 73 : komp. B 27
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • czas otwarty 30 min
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Ścioągaczka gumowa, wałek do epoksydów, mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • około 0,5 - 0,8 kg/m² spoiwa

  • Przykłady zastosowań
   • Warstwa zamykająca w powłokach zasypywanych

    Materiał nakładać za pomocą ściągaczki gumowej, a następnie, wykonując skrzyżne ruchy przewałkować za pomocą odpowiedniego wałka do epoksydów.

    Unikać tworzenia kałuż.

    W celu zminimalizowania powstawania pasów powierzchnię należy niezwłocznie przewałkować w jednym kierunku odpowiednim wałkiem do dużych powierzchni.

    około 0,5 - 0,8 kg/m² spoiwa

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.

    W przypadku ciemnych i silnie pigmentowanych kolorów, pomimo starannej obróbki może dochodzić do powstawania cieniowania lub lekkiej struktury na powierzchni. Zjawisko to jest uwarunkowane systemowo i nie ma wpływu na zdatność produktu do stosowania. W razie wątpliwości należ uprzednio wykonać powierzchnię próbną.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Należy przesztrzegać wskazówek wykonwwczych dotyczących poszczególnych systemów Remmers Deck OS 11.

    Nie stosować w zamkniętych pomieszczeniach.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.