• PUR Color VS
 • PUR Color VS
 • PUR Color VS
  • PUR Color VS
  • PUR Color VS
  • PUR Color VS

  Nr art. 605631

  PUR Color VS

  Elastyczna warstwa uszczelniająca, posadzka pływająca i powłoka zużywana w systemach Remmers Deck OS

  Wariant
  6056 | PUR Color VS
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,52 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 6500 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,23 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 80 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,49 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 3400 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Shore D po 28 dniach approx. 68 (ISO 868)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Mostkująca rysy warstwa eksploatowana, składnik systemu Remmers Deck OS 11a - II
  • Mostkująca rysy warstwa eksploatowana w systemie Remmers Deck OS 14, zgodna wytyczną remontową (Niemcy, projekt 2016)

  Właściwości

  • Mostkuje rysy
  • Elastyczność
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podłoże musi być suche

    Jako podłoże nadają się powierzchnie przygotowane za pomocą Remmers PUR Color ZS, w systemie System Remmers Deck OS 11a - II.

    Warstwę zużywaną należy wbudować najpóźniej 36 godzin po wykonaniu warstwy pływającej

    Jeśli czas zostanie przekroczony lub wystąpią niekorzystne warunki pogodowe (deszcz), przed nałożeniem warstwy ścieralnej należy nanieść i w razie potrzeby przeszlifować PUR Primer S (art. 6062).

    Należy bezwzględnie przestrzegać podanych czasów otwartych.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 82,5 : komp. B 17,5
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 25 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +30 °C.

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia natychmiast, w stanie świeżym zmyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 103.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka

    Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli zębatej.

    ok. 1,5 kg/m²

   • Powłoka rozlewna / warstwa zasypywana

    Materiał wypełniony w proporcji 1 : 0,2 w częściach wagowych wylać na przygotowane podłoże, rozprowadzić za pomocą pacy zębatej / rakli zębatej i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym.

    Jeszcze świeżą warstwę bazową należy z nadmiarem obcypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3 - 0,8 mm.

    min. 1,8-2,0 kg/m² spoiwa (ok. 3 mm; OS 10, OS 11a)
    min. 2,5-2,6 kg/m² spoiwa (ok. 4 mm; OS 14)
    w każdym przypadku plus 20 % piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,3 mm

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    W ciągu pierwszych 24 godzin po nałożeniu powłokę należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą, aby uniknąć powstawania pęcherzy.

    Należy wkalkulować odpowiednie większe zużycia, mające na celu osiągnięcie minimalnych grubości warstw (pwołoka zużywana), jak również odpowiedniej chropowatości.

    Nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    W przypadku systemu Remmers Deck OS 10 PUA pro należy postępować zgodnie z instrukcją stosowania.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.