• PUR Color ZS
 • PUR Color ZS
 • PUR Color ZS
 • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS

  Nr art. 682626

  PUR Color ZS

  Warstwa pływająca lub eksploatowana

  Wariant
  6826 | PUR Color ZS
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,46 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 500 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,04 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 4000 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,14 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 3600 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na rozciąganie 9 N/mm²
  Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504 S2) 600%
  Shore A (DIN EN ISO 868) 68

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Mostkująca rysy warstwa pływająca w systemie Remmers Deck OS 11a - II oraz Remmers Deck OS 10 M

  Właściwości

  • Mostkuje rysy
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Wysokoelastyczny
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    Jako podłoże nadają się powierzchnie przygotowywane za pomocą Remmers Epoxy Primer PF.

    Warstwę mostkującą rysy należy wbudować najpóźniej 24 godziny po zagruntowaniu.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 33,3 : komp. B 66,7
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Komponent A starannie wymieszać i w całości dodać do komponentu B - utwardzacza.

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 30 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +30 °C.

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia natychmiast, w stanie świeżym zmyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 103.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed chroniony przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka

    Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli zębatej.

    Co najmniej 1,7 kg/m² spoiwa (OS 11a-II)

   • Powłoka rozlewna / warstwa zasypywana

    Materiał wypełniony w proporcji 1 : 0,3 w częściach wagowych nałożyć na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzć za pomocą odpowiedniej pacy zębatej lub rakli zębatej.

    Następnie powierzchnię wykończyć wałkiem kolczastym.

    Jeszcze świeżą warstwę bazową należy z nadmiarem obcypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3 - 0,8 mm.

    Co najmniej 2,1 kg/m² spoiwa (OS 11b-II) i
    0,63 kg/m² piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1 - 0,3 mm

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    W ciągu pierwszych 24 godzin po nałożeniu powłokę należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą, aby uniknąć powstawania pęcherzy.

    Należy wkalkulować odpowiednie większe zużycia, mające na celu osiągnięcie minimalnych grubości warstw (pwołoka zużywana), jak również odpowiedniej chropowatości.

    Nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    W przypadku systemu Remmers Deck OS 10 PUA pro należy postępować zgodnie z instrukcją stosowania.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.