Nr art. 606211

  PUR Primer S 2K

  Rozpuszczalnikowa powłoka przyczepnościowa

  Wariant
  6062 | PUR Primer S 2K
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,01 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 20 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 0,87 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 5 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,01 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 20 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Środek nadający przyczepność w systemie Remmers Deck OS 11a - II
  • Nadaje się wyłącznie do stosowania na zewnątrz

  Właściwości

  • Twardnieje pod wpływem wilgoci
  • Produkt zawiera rozpuszczalnik
  • Dwukomponentowy
  • Niebieski laserunkowy,
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Jako podłoże nadaje się PUR Color ZS w systemie Remmers Deck OS 11a - II.

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Powierzchnia PUR Color ZS nie może kredować ani wykazywać rys.

    W przypadku powierzchni starszych niż 2 dni, przed nałożeniem środka nadającego przyczepność należy je mechanicznie zeszlifować i dobrze wyczyścić.

    Podłoże musi być suche

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Wałek z mikrofibry, pędzel, urządzenie do mieszania

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia natychmiast, w stanie świeżym zmyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 103.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 0,05 kg/m² (zależnie od rodzaju i właściowości podłoża)

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka do aplikacji wałkiem

    Haftvermittler nałożyć równomiernie i cienką warstwą, wykonując krzyżowe ruchy, za pomocą wałka z mikrofibry.

    ok. 0,05 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Produkt twardnieje pod wpływem wilgoci. Zbyt grube warstwy mogą powodować [powstawanie piany.

    Nie używać na starszych powierzchniach (starszych niż 2 dni) lub powierzchniach z uszkodzeniami (np. pęknięciami lub silnie kredujące).

    Podłoże należy przed, podczas i po nałożeniu powłoki chronić przed bezpośrednim obciążeniem wodą. W innym wypadku należy ponownie nałożyć środek nadający przyczepność.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe