• Epoxy Conductive
 • Epoxy Conductive
 • Epoxy Conductive
  • Epoxy Conductive
  • Epoxy Conductive
  • Epoxy Conductive

  Nr art. 667111

  Epoxy Conductive

  Żywica epoksydowa na bazie wodnej, do tworzenia warstw przewodzących

  Wariant
  6671 | Epoxy Conductive
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,2 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) materiał tiksotropowy

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 500 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,2 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 600 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Warstwa poprzecznie przewodząca w systemach posadzkowych Remmers, odprowadzających elektryczność statyczną
  • Warstwa poprzecznie przewodząca w systemie SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Przewodzi ładunki elektryczne (< 10 kΩ)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość zagruntowanej powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm²; najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,0 N/mm²), minimalna wytrzymałość na ściskanie:. 25 N/mm².

    Należy obowiązkowo stosować odpowiednie epoksydowe powłoki gruntujące, szpachlówki drapane lub zaprawy epoksydowe Remmers.

   • Przygotowania

    Przed aplikacją należy uzyskać gładkie podłoże, na przykład poprzez nałożenie szpachlówki drapanej.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

    Elementy uziemiające i taśmę miedzianą należy zakładać przed aplikacją powłoki posadzkowej, zależnie od wielkości pokrywanej powierzchni oraz jej kształtu. Należy zapewnić, aby żaden punkt powierzchni nie był oddalony od najbliższego punktu uziemiającego lub połączonej z nim taśmy miedzianej o więcej niż 10 m.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 82 : komp. B 18
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • czas otwarty 30 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C.

   • Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością, generalnie wydłużają podane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Pędzel, ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed chroniony przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 0,20 kg/m² spoiwa zależnie od podłoża)

  • Przykłady zastosowań
   • Warstwa poprzecznie przewodząca

    Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię, równomiernie rozprowadzić za pomocą ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów, wykonując ruchy skrzyżne.

    co najmniej 0,20 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Przed wykonaniem powłoki należy sprawdzić i udokumentować poprawność działania połączeń.

    Nierównomierna aplikacja i niewystarczająca wentylacja mogą prowadzić do różnic w poziomie połysku i nierównomiernej lub zwiększonej oporności upływowej.

    Przy wyborze koloru kolejnej powłoki należy wziąć pod uwagę czarny kolor warstwy poprzecznie przewodzącej.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

    W przypadku stosowania w systemach wymagających uzyskania dopuszczeń należy przestrzegać informacji zawartych w poszczególnych dopuszczeniach.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej