• Epoxy ESD Color 3K
 • Epoxy ESD Color 3K
  • Epoxy ESD Color 3K
  • Epoxy ESD Color 3K

  Nr art. 666831

  Epoxy ESD Color 3K

  Powłoka zgodna z wymaganiami ESD (antyelektrostatyczna)

  Kolor:
  Kolory niestandardowe od 150 kg | 6668
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,43 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 1850 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,06 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 110 mPa s

  Mieszanka (3K)

  Gęstość (20 °C) 1,60 g/cm³

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na zginanie 27,0 N/mm² *
  Wytrzymałość na ściskanie 31,3 N/mm² *
  Shore D po 28 dniach 65

  * Zaprawa z żywicy epoksydowej 1 : 3 z piaskiem przewodzącym prąd

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka wylewana, przeznaczona do stosowania w strefach ochrony przed ESD

  Właściwości

  • Przewodzi ładunki elektryczne / spełnia wymogi ESD
  • Przewodzenie pojermnościowe w systemie
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • Możliwe jest nadanie cech antypoślizgowych
  • Nie zawiera soli stałych ani wodnych roztworów soli
  • Nadaje się do jazdy podnośnikami ręcznymi oraz urządzeniami transportu poziomego
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość zagruntowanej powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm²; najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,0 N/mm²), minimalna wytrzymałość na ściskanie:. 25 N/mm².

    Należy obowiązkowo stosować odpowiednie epoksydowe powłoki gruntujące, szpachlówki drapane lub zaprawy epoksydowe Remmers.

   • Przygotowania

    Przed aplikacją należy uzyskać gładkie podłoże, na przykład poprzez nałożenie szpachlówki drapanej.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

    Jako warstwę przewodzącą poprzecznie z zasady nalezy stosować Epoxy Conductive, zgodnie z aktualną instrukcją techniczną.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 12 °C maks. 30 °C
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 25 min
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • Paca zębata, rakla zębata, mieszalnik, wałek kolczasty

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka

    Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli zębatej.

    Następnie wykończyć za pomocą wałka kolczastego (metalowego).

    Podane przybliżone ilości zużycia odnoszą się do gładkich, wyrównanych podłoży.

    około 2,5 - 3,0 kg/m² mieszanki

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Ze względu na czarną warstwę przewodzącą nie należy stosować kolorów słabo kryjących.

    Przed wykonaniem powłoki należy sprawdzić i udokumentować poprawność działania połączeń.

    Niska wilgotność powietrza może powodować podwyższenie oporu przewodzenia, a nierównomierne lub większe grubości warstw mogą spowodować nawet brak przewodzenia powłoki.

    Przed sprawdzeniem wartości ESD zalecamy wyczyszczenie obuwia ESD, elektrod, a także powłoki podłogowej izopropanolem lub etanolem (95%) i odczekanie, aż odparuje.

    W przypadku ewentualnego długotrwałego narażenia na wilgoć może pojawić się białe odbarwienie powierzchni. Nie ma to wpływu na właściwości techniczne powłoki.

    Małe grubości warstw oraz niższe temperatury mogą mieć wpływ na wygląd powłoki.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Podwyższone obciążenia punktowe mogą spowodować powstanie śladów na twardoplastycznej powierzchni powłoki

    Na powierzchniach obciążanych ruchem pojazdów wyposażonych w koła poliamidowe lub metalowe, a także narażonych a dynamiczne obciążenia punktowe może potencjalnie dochodzić do wzmożonego zużywania się powłoki.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.