• Epoxy WHG Color AS
 • Epoxy WHG Color AS
 • Epoxy WHG Color AS
  • Epoxy WHG Color AS
  • Epoxy WHG Color AS
  • Epoxy WHG Color AS

  Nr art. 143511

  Epoxy WHG Color AS

  Odporna chemicznie, przewodząca powłoka mostkująca rysy

  Kolor:
  kolory niestandardowe od 100 kg | 1435

  Kolor: kolory niestandardowe od 100 kg | 1435

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,60 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 4500 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,06 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 450 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1.50 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 2000 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na zginanie około 17 N/mm² *
  Wytrzymałość na ściskanie około 45 N/mm² *
  Shore D po 28 dniach 59

  * Zaprawa epoksydowa 1 : 10 z piaskiem normowym

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Odporna chemicznie, mostkująca rysy powłoka przewodząca elektryczność statyczną
  • Powłoka w systemie SL Floor WHG AS (Niemcy: ogólne dopuszczenie budowlane Z-59.12-303)

  Właściwości

  • Przewodzi ładunki elektryczne
  • Statyczne mostkowanie rys
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Trudnopalność
  • Nadaje się do jazdy podnośnikami ręcznymi oraz urządzeniami transportu poziomego
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość zagruntowanej powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm²; najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,0 N/mm²), minimalna wytrzymałość na ściskanie:. 25 N/mm².

    Należy obowiązkowo stosować odpowiednie epoksydowe powłoki gruntujące, szpachlówki drapane lub zaprawy epoksydowe Remmers.

    Podczas prac w ramach ujętych w Ogólnym Dopuszczeniu Budowlanym podłoże musi spełniać jego wymagania. Należy także zastosować wymienione w nim produkty systemowe.

   • Przygotowania

    Przed aplikacją należy uzyskać gładkie podłoże, na przykład poprzez nałożenie szpachlówki drapanej.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

    Jako warstwę przewodzącą poprzecznie z zasady nalezy stosować Epoxy Conductive, zgodnie z aktualną instrukcją techniczną.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania: komp. A 100 : komp. B 20
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 45 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10°C do maks. +30 °C.

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Paytrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka

    Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli zębatej.

    Następnie wykończyć za pomocą wałka kolczastego (metalowego).

    co najmniej 1,5 kg/m² spoiwa

   • Warstwa bazowa powłok zasypywanych

    Niewypełniony materiał nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy zębatej / rakli zębatej i w razie potrzeby wykończyć wałkiem kolczastym.

    Świeżą warstwę bazową obsypać nadmiarem odpowiedniego karbidku krzemu.

    Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.

    co najmniej 1,0 kg/m² spoiwa

   • Warstwa zamykająca w powłokach zasypywanych
  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Podane przybliżone ilości zużycia odnoszą się do gładkich, wyrównanych podłoży.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Na powierzchni widoczne są włókna węglowe. Możliwe jest występowanie pęczków włókien, uwarunkowane technologicznie.

    Ze względu na czarną warstwę przewodzącą nie należy stosować kolorów słabo kryjących.

    Przed wykonaniem powłoki należy sprawdzić i udokumentować poprawność działania połączeń.

    Niska wilgotność powietrza może powodować podwyższenie oporu przewodzenia, a nierównomierne lub większe grubości warstw mogą spowodować nawet brak przewodzenia powłoki.

    Mieszankę należy nakładać za pomocą pacy zębatej lub rakli zębatej. Aplikacja za pomocą pacy stalowej lub miecza do jastrychów może powodować powstawanie "śladów uderzeń".

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Na powierzchniach obciążanych ruchem pojazdów wyposażonych w koła poliamidowe lub metalowe, a także narażonych a dynamiczne obciążenia punktowe może potencjalnie dochodzić do wzmożonego zużywania się powłoki.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej