Nr art. 345305

  Induline ZW-504i

  Wodny, przezroczysty wypełniacz izolujący do aplikacji natryskowej

  Kolor: bezbarwny | 3453
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywica akrylowa
  Gęstość (20 °C) Ok. 1,03 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (20 °C) Ok. 2300 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Jako międzywarstwa w systemach kryjących i lazurujących
  • Do konstrukcji chronionych także jako powłoka gruntująca

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Dobra rozlewność
  • Dobre wypełnienie powierzchni
  • Dobrze zamyka pory drewna
  • Ogranicza przebarwienia powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki
  • Zmniejsza zakłócenia powierzchni spowodowane składnikami właściwymi dla danego gatunku drewna
  • Zmniejsza tendencję do ciemnych przebarwień na skutek reakcji kwasu garbnikowego
  • Zawiera blokery UV zapewnia większe bezpieczeństwo kolorów lazurujących
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Powierzchnię drewna zagruntować.

    Kryjące (białe) powierzchnie należy zagruntować poprzez nałożenie Induline GW-208 (3478), GW-306 biały (3477) lub GW-201 (2491).

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • Natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
   • natrysk airmix/airless
   • Dynflow (automat powlekający)
   • Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Poprzez wykonanie powierzchni próbnej należy sprawdzić tolerancję materiałową z podłożem i skuteczność działania izolacyjnego.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    W odosobnionych przypadkach może być konieczna powtórna aplikacja.

    Przed nałożeniem powłoki końcowej należy wykonać międzyszlif: P 220 - 240, pył usunąć.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    W przypadku wodnych materiałów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe niebezpieczeństwo przebarwienia powłoki spowodowanego przez garbniki!

    Wycieki żywicy są zjawiskiem naturalnym i nie da się im zapobiec poprzez zabiegi polegające na nakładaniu kolejnych powłok, patrz instrukcja BFS nr 18 (Niemcy).

    Zbyt mocne rozcieńczenie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności nakładania warstw, ilości nakładanego materiału lub czasów schnięcia może mieć negatywny wpływ na skuteczność izolującego działania produktu.

    W przypadku drewna porowatego (np. dębu) należy zadbać o to, aby lakier wypełniał pory. Może być konieczne przekroczenie zalecanej ilości stosowania.

    ---

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Powłoka uzyskuje pyłosuchość po około. 1 godz.
    Zdatna do szlifowania i dalszego lakierowania jest po około 4 godz.
    (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.)

    Zdatność do szlifowania i dalszego lakierowania po suszeniu wymuszonym: 20 min. fazy odparowywania (w temp. ok. 20 °C i przy 65 - 75 % w.w.p.) / 75 min. fazy schnięcia (w temp. ok. 45 °C, wymiana powietrza 1 m/s) / 20 min. fazy chłodzenia

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą (maks. 5 %).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
   • natrysk airmix/airless
   • Dynflow (automat powlekający)
   • Automaty i ręczne urządzania natryskowe, Dynflow

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 150 ml - 200 ml / m² na jedną warstwę
   • 150 - 200 ml/m² na jedną warstwę
    (co odpowiada mokrej warstwie o grubości 150 - 200 µm, a suchej warstwie o grubości 35 - 45 µm)

  • Wskazówki ogólne
   • Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.