Regulamin uczestnictwa w Konferencji Hydroizolacyjnej

Warunki uczestnictwa w Konferencji Hydroizolacyjnej. Edycja #3 "Nie tylko hydroizolacja” 
Chorzów, 28 listopada 2023 r.


Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konferencji "Nie tylko hydroizolacja” (zwanego dalej: „Seminarium”) jest Remmers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Sowia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156175, akta rejestrowe prowadzone przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 630705460, NIP: 7821420221, zwana dalej „Organizatorem”. Seminarium odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. w hotelu Hotel Gorczowski, ul. St. Batorego 35, 41-506 Chorzów
2. Harmonogram i plan Seminarium jest dostępny na stronie: www.remmers.pl/pl/Konferencja-Hydroizolacyjna

Warunki uczestnictwa
3. Warunkiem udziału w Seminarium jest zgłoszenie uczestnictwa on-line nie później niż do dnia 21 listopada 2023 roku włącznie poprzez przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia dostępnego on-line na stronie www.remmers.pl/pl/ Konferencja-Hydroizolacyjna (zwanego dalej: „Formularzem”). Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z rejestracją na Seminarium.
4. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie Formularza stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
5. Uczestnik otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników Seminarium na podany w Formularzu adres e-mail.

Koszt uczestnictwa
6. Udział w Seminarium jest płatny – koszt uczestnictwa 1 osoby (zwany dalej: „Opłatą”) wynosi 100 zł netto (+23% VAT).
7. Opłata obejmuje: a) pełne uczestnictwo w Seminarium w dniu 28.11. 2023 r., b) napoje, przekąski oraz lunch, c) certyfikat potwierdzający udział w Seminarium (na życzenie w formie pliku *pdf wystawiony po wydarzeniu).
8. Opłatę należy uiszczać do 22 listopada 2023 r. zgodnie z informacją wysłaną w e-mailu podanym w formularzu rejestracji. 
9. Uczestnik wyraża zgodę, aby korespondencja pomiędzy nim a Organizatorem, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu. Korespondencję na wskazany adres e-mail uznaje się za skuteczną, o ile Uczestnik nie poinformował Organizatora o zmianie podanego adresu e-mail.
10. Opłatę należy uiścić na konto Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr konta 30 1030 1247 0000 0000 5842 3000. Szczegółowe instrukcje przelewu zawarte są w dokumencie potwierdzającym rejestrację na seminarium przesłanym przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu.
11. Nieuiszczenie Opłaty w wyżej wskazanym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Seminarium.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa
12. Rezygnacji z udziału w Seminarium można dokonać tylko drogą elektroniczną: klikając w odpowiedni link w "anuluj zgłoszenie" e-mailu potwierdzającym zgłoszenie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@remmers.pl nie później niż do dnia 21 listopada 2023 roku włącznie.
W przypadku rezygnacji z udziału w Seminarium, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty Seminarium.
13. Niedokonanie rezygnacji w terminie wyznaczonym w punkcie XII i brak udziału w Seminarium powoduje obciążenie Uczestnika pełną Opłatą.
14. Zamiast zgłoszonej osoby w Seminarium może uczestniczyć inny pracownik danej firmy po uprzednim pisemnym uzgodnieniu zamiany osób z Organizatorem. Zgłoszenia tego rodzaju należy wysyłać na adres e-mail: szkolenia@remmers.pl nie później niż do dnia 21 listopada 2023 r. włącznie.

Reklamacje
15. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału lub sposobu przeprowadzenia Seminarium Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora, w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
16. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
17. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Warunków uczestnictwa przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
18. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące.
19. Decyzja Organizatora zostanie do Uczestnika wysłana listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Ochrona danych osobowych
20. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Seminarium jest Organizator.
21. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszymi Warunkami uczestnictwa w Seminarium.
22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Seminarium. Dane Uczestników przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem umowy o organizację i przeprowadzenie Seminarium zgodnie z Warunkami uczestnictwa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze w związku z organizacją Seminarium (at. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. w zakresie rozliczeń podatkowych, rachunkowości, reklamacji, ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz w celu oszacowania zainteresowania szkoleniami organizowanymi przez Organizatora, marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie [ST5] [KK6] z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Organizator przechowuje dane osobowe Uczestników jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji ww. celów, maksymalnie przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń.
23. Organizator ujawnia dane osobowe Uczestników dostawcom systemów informatycznych oraz centrali Remmers - spółce Remmers DE, Bernhard-Remmers-Str. 13, 49624 Löningen, Niemcy, w celach statystycznych, analitycznych co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora w rozumienia art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Organizator może ujawniać dane osobowe Uczestników podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi IT, kurierskie, pocztowe, realizacji wysyłek, usługi prawne, księgowe.
24. Uczestnikowi jako osobie, której dane osobowe przetwarza Organizator przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Uczestnika danych osobowych przez Organizatora w celu wypełnienia jego prawnie uzasadnionych interesów w szczególności w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, f) przeniesienia do innego administratora swoich danych osobowych. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań Organizatorowi.
25. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli sądzi, że Organizator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
26. Uczestnik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez Organizatora danych osobowych w celu dostarczania mu informacji handlowych w formie elektronicznej na podany w Formularzu adres e-mail i/lub na podany numer telefonu. Dane te mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania informacji handlowej na podany adres e-mail i/lub telefon przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale wymagane w celu otrzymywania informacji handlowych od Organizatora. Dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
27. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się w Polityce Prywatności

Postanowienia końcowe
28. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Seminarium, o czym poinformuje wszystkich zgłoszonych do momentu odwołania Uczestników. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania Seminarium, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty Seminarium.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników lub osób oddelegowanych przez Uczestnika do udziału w Seminarium, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Seminarium.
30. Wszyscy Uczestnicy Seminarium zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora oraz Hotel Gorczowski, ul. St. Batorego 35, 41-506 Chorzów
31. W trakcie Seminarium Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej. Zdjęcia indywidualne Uczestników nie będą wykorzystywane w publikacjach Organizatora.
32. Warunki uczestnictwa są jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady udziału w Seminarium.
33. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Warunków uczestnictwa.
34. Treść Warunków uczestnictwa będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.remmers.pl/pl/Konferencja-Hydroizolacyjna.
35. W kwestiach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa stosuje się przepisy prawa polskiego.
36. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z udziałem w Seminarium będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.