• Sporenbinder

  Nr art. 299005

  Sporenbinder

  Bezrozpuszczalnikowy i niezawierający plastyfikatorów środek gruntujący i wiążący zarodniki grzybów pleśniowych

  Wariant
  2990 | Sporenbinder
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,10 kg/l
  Kolor mlecznobiały
  Odczyn pH 11,5
  Lepkość DIN 4: 12 sek.

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Wiązanie zarodników grzybów pleśniowych przed usunięciem obciążonych nimi powierzchni
  • Ograniczenie ilości pyłu obciążonego zarodnikami

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Kompleksuje i wiąże
  • Ogranicza obciążenie zarodnikami pleśni w powietrzu
  • Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
  • Wodorozcieńczalność
  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +25 °C.

   • Zanieczyszczony materiał ostrożnie pokryć rozcieńczonym produktem (nie nakładać natryskowo).

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Pędzel, ławkowiec, wałek typu "jagnięca skórka", odpowiednie narzędzie do mieszania

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

    Świeże rozpryski produktu zmywać wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 0,1 l/m² rozcieńczonego wodą koncentratu
    (w zależności od właściwości podłoża)

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej