• PP Fix

  Nr art. 026025

  PP Fix

  Zaprawa klejowa w systemie [eco] Power Protect

  Wariant
  0260 | stara biel
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Współczynnik AW 0,3074 kg/(m²h0,5)
  Największe ziarno 0,5 mm
  Gęstość nasypowa około 1,5 kg/dm³
  w80 0,0725 m³/m³
  Zapotrzebowanie wody 7,0-8,5 l / 25 kg
  Opór dyfuzji pary wodnej µ 18,7
  wsat 0,5044 m³/m³
  Przewodność cieplna λ 0,497 W/(m•K)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do ścian wewnętrznych i sufitów
  • Klejenie płyt do wewnętrznej izolacji termicznej (Power Protect P 25/P 40 [eco])
  • Nadające się do tynkowania mineralne (w tym zawierające siarczany lub gips) materiały i podłoża tworzące ściany

  Właściwości

  • Wiąże hydraulicznie
  • Nie zawiera włókien mineralnych
  • Długi czas otwarty klejenia
  • Nie powoduje osuwania się płyt i ma dobrą przyczepność
  • Przepuszcza parę wodną
  • Wysoka aktywność kapilarna
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

    Podłoża o dużej nasiąkliwości należy zaimpregnować środkiem Tiefgrund W (art. 2842)

    Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchnio przeprowadzić za pomocą SP Levell.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Ewentualnie występujące nierówności podłoża < 8 mm wyrównać za pomocą materiału.

    Nałożenie szpachlówki drapanej zaleca się jako etap przygotowawczy.

    Materiał nałożyć pionowo na podłoże za pomocą pacy zębatej.

    Płyty dociskać, poczynając od dołu.

    Należy uzyskać sklejenie całopowierzchniowe.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Mieszalnik, paca stalowa, kielnia, paca zębata, paca do warstw średniej grubości

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,4 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,4 kg/m²/mm grubości warstwy, około 7,0 kg/m², wliczając szpachlówkę wyrównawczą

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Należy przestrzegać instrukcji WTA 6-4, "Termoizolacja wewnętrzna, zgodna z WTA I: podręcznik planowania"!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej