• BFA

  Nr art. 067305

  BFA

  Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych

  Wariant
  0673 | BFA
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd płyn, bezbarwny, do lekko żółtawego
  Gęstość (20 °C) 1,0 kg/l
  Odczyn pH (20 °C) 7,5

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany na zewnątrz
  • Profilaktyczna ochrona przed zazielenieniem
  • Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych z podłoży mineralnych, systemów zespolonej izolacji termicznej oraz powłok malarskich

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Doskonałe działanie długotrwałe
  • Nie ma działania hydrofobizującego
  • Nie zawiera metali ciężkich
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Większe zabrudzenia usunąć mechanicznie lub za pomocą myjki wysokociśnieniowej.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • szczotka do szorowania/szczotka ryżowa/wałek/urządzenie do natrysku niskociśnieniowego
   • Czyszczenie powierzchni:

    W razie potrzeby produkt wielokrotnie nakładać za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Po odpowiednim czasie ekspozycji powierzchnię poddaną działaniu środka należy umyć.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

     

    Profilaktyczne zabezpieczenie powierzchni:

    W razie potrzeby produkt wielokrotnie nakładać za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Powierzchni poddawanych zabiegowi nie należy zmywać.

    Po wystarczającym wyschnięciu można kontynuować obróbkę.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed pierwszym zastosowaniem produktu należy w niewidocznym miejscu sprawdzić wzajemną tolerancję materiałów.

    Czas oddziaływania i żużycie należy określić w oparciu o powierzchnię próbną.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Należy przygotować odpowiednie wyposażenie do wychwytywania brudnej cieczy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • szczotka do szorowania/szczotka ryżowa/wałek/urządzenie do natrysku niskociśnieniowego
   • szczotka do szorowania, szczotka ryżowa, wałek malarski, niskociśnieniowe urządzenie natryskowe

    Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • ok. 200 ml - 500 ml / m² na jedną warstwę
   • Co najmniej 0,2 l/m², zależnie od stopnia zanieczyszczenia

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Pozostałości substancji czynnej oraz zawierająca ją brudna woda po czyszczeniu nie może się przedostać do systemu odwadniania terenu. Wodę tę należy zebrać i zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami przekazać do profesjonalnej firmy utylizującej lub wprowadzić do kanalizacji ściekowej. Wskazówki na ten temat zawiera instrukcja DWA-M 370 „Odpady i ścieki po czyszczeniu i odwarstwianiu elewacji“ (Niemcy).

    Obiekt należy zgłosić odpowiednim urzędom.

    Kod odpadu 20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej