• Funcosil WS

  Nr art. 061430

  Funcosil WS

  Impregnat hydrofobizujący na bazie silanów i siloksanów,w postaci wodnej emulsji

  Wariant
  0614 | Funcosil WS
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd mleczny, płynny
  Gęstość (20 °C) 1
  Odczyn pH ok. 7,0 neutralny
  Baza substancji czynnej silan/siloksan
  Zawartość substancji czynnej w % wag. ok. 10
  Nośnik woda

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
  • Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
  • Do odświeżania starszych powłok hydrofobowych, zwietrzałych wskutek długotrwałego narażenia na czynniki atmosferyczne
  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła wapienno-piaskowa, kamień naturalny, licowy mur ceglany, tynki mineralne, beton porowaty i beton lekki
  • Do impregnacji wykonanych wcześniej powłok z farb mineralnych
  • W przypadku sąsiedztwa lub zawartości składników wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren (w systemach izolacji termicznej) lub bitum

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Działa hydrofobizująco
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Odporność na promieniowanie UV
  • Materiał odporny na alkalia
  • Doskonałe działanie długotrwałe
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

   • Przygotowania

    Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć   należy najpierw usunąć.

    Niezbędne zabiegi czyszczące należy wykonywać delikatnie, na przykład poprzez zmycie zimną lub ciepłą wodą lub poprzez czyszczenie przegrzana parą; w przypadku uporczywych zabrudzeń zastosować technikę czyszczenia wirującym strumieniem albo środkami czyszczącymi, jak np Schmutzlöser (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    . +10 °C do maks. +25 °C.

   • Impregnat nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do nasycenia (należy unikać tworzenia mgły). Błonka płynu o długości 30 - 50 cm na powierzchni materiału budowlanego wskazuje na wystarczające podawanie środka.

    Polewać należy odcinkami, dysza powinna być prowadzona poziomo, od góry do dołu; natychmiast po podaniu materiału powierzchnię ewentualne kałuże rozprowadzić ławkowcem.

    Proces należy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtórzyć, aplikując mokre na wilgotne, aż do ustania chłonności podłoża.

    Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest niemożliwa, pomalować używając dobrze nasączonego pędzla.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

    Nadmiar impregnatu należy zmyć w ciągu 1 godziny za pomocą rozcieńczalnika Verdünnung V 101.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Nierdzewne urządzenia niskociśnieniowe, pompujące i natryskowe, pompy do płynów, pędzel, ławkowiec, wałki malarskie z runa owczego.

   • Narzędzia muszą być suche i czyste.

    Po zakończeniu zabiegu i przed dłuższymi przerwami narzędzia należy umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • ok. 500 ml - 1500 ml / m² na jedną warstwę
   • - cegła wapienno-piaskowa gładka: min. 0,5 l/m²
    - cegła wapienno-piaskowa łamana: min. 0,7 l/m²
    - cegła licowa: min. 0,8 l/m²
    - cegła gruboporowata: min. 1,5 l/m²
    - beton komórkowy: min. 1,3 l/m²
    - beton lekki: min. 1,0 l/m²
    - dropbnoporowaty kanień naturalny: min. 0,8 l/m²
    - gruboporowaty kamień naturalny: min. 1,5 l/m²

   • Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy zapewnić warunki uniemożliwiające przedostanie się wody za strefę hydrofobową.

    W przypadku występowania szkodliwych soli należy przeprowadzić ich ilościową analizę

    Duże stężenia soli mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń budowli , którym impregnacja nie jest w stanie zapobiec.

     

    Badanie skuteczności działania:


    Nasiąkliwość powierzchniową mineralnych materiałów budowlanych przed i po zabiegu hydrofobizacji można sprawdzić rurką Karstena (nr art. 4954).
    Badanie można przeprowadzić najwcześniej po 6 tygodniach od momentu wykonania zabiegu hydrofobizacji.

    Na skarbonatyzowanych kamieniach naturalnych należy przeprowadzić badanie skuteczności.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe