• Ilack C
 • Ilack C
  • Ilack C
  • Ilack C

  Nr art. 081420

  Ilack C

  Rozpuszczalnikowa bitumiczna powłoka ochronna o konsystencji kremu

  Wariant
  0814 | Ilack C
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Baza rozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
  Gęstość (20 °C) ok. 0,96 kg/l
  Temperatura zapłonu > +63 °C
  Konsystencja krem

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany na zewnątrz
  • Jako powłoka gruntująca na starych bitumicznych podłożach (zasypywanych)
  • Jako powłoka ochronna na betonie, murze i tynku stykających się z gruntem

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Kremowa konsystencja
  • Produkt zawiera rozpuszczalnik
  • Odporność na wilgoć
  • Odporność na ciepło i zimno
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków.

    Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

   • Produkt gotowy do zastosowania, może być pobierany wprost z opakowania.

    W razie potrzeby zasypać piaskiem kwarcowym.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może prowadzić do przyspieszonego tworzenia się błony i związanych z tym pęcherzy.

    Nie stosować w zamkniętych pomieszczeniach.

    Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Ławkowiec, wałek z runa owczego FC, odpowiednie urządzenie natryskowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101 (0978).

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 200 ml / m² na jedną warstwę
   • Co najmniej 0,20 l/m² na jedną warstwę

   • Zużycie na powierzchniach chropowatych jest odpowiednio wyższe.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

    Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej