• Vorspritzmörtel schnell

  Nr art. 040630

  Vorspritzmörtel schnell

  Obrzutka szybkowiążąca

  Wariant
  0406 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień klasa A1
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS IV (śr. 9,0 N/mm²)
  Największe ziarno 3,15 mm
  uziarnienie kruszywa DIN EN 13139
  Grubość warstwy Maks. 5 mm
  Gęstość nasypowa ok. 1,7 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody około 4,4 l / 30 kg
  Przepuszczalność pary wodnej µ ≤ 18
  Głębokość wnikania wody po 1 godz. > 5 mm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Przygotowanie podłoża przed nałożeniem tynków mineralnych
  • Wyrównywanie zróżnicowanej nasiąkliwości podłoża

  Właściwości

  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Szybko wiąże
  • Dalsza obróbka możliwa jest już po upływie 90 minut.
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Chłonne podłoża wstępnie zwilżyć do stanu "matowej wilgotności".

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Podłoża nasiąkliwe

    Nałożyć siatkowato Remmers SP Prep rapid jako mostkującą warstwę sczepną w kształcie siatki (powierzchnia pokrycia 50-70 %) o maksymalnej grubości warstwy 5 mm.

     

    AW_M_785

    VA1_M_830

     

    AW_M_786

    AW_M_787

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Produktu nie należy stosować do wyrównania nierówności podłoża!

    Nakładanie tynku rozpocząć po upływie 90 minut.

    Przyczepność na gładkich i szczelnych powierzchniach poprawia się przez dodanie preparatu Remmers Haftfest (art. 0220).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Mieszarka, kielnia, miotła druciana, czerpak tynkarski, pistolet do natrysku

   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 4 - 6 kg / mm gr. warstwy (kryjąco) / m²
   • kryjąco 4 - 6 kg/m²

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej