• IG Acryl 3K

  Nr art. 687323

  IG Acryl 3K

  Żel akrylowy

  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Iniekcja kurytynowa
  • Wzmacnianie i uszczelnianie gruntu budowlanego
  • Iniekcje kurtynowe spoin

  Właściwości

  • Produkt trójkomponentowy
  • Pęcznieje pod wpływem wody
  • Materiał o niskiej lepkości
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Duża rozciągliwość
  • Zdolność do pęcznienia
  • Odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Luźne warstwy tynku usunąć

    Ubytki, rysy, uszkodzone spoiny lub otwory należy przed rozpoczęciem iniekcji zamknąć odpowiednią zaprawą, aby żel podczas wprowadzania nie wypływał z muru

    Zastosować odpowiednie pakery iniekcyjne

  • Sposób stosowania
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny wynosić co najmniej +5 °C.

   • Używając odpowiednich narzędzi przeprowadzić iniekcję w kierunku od dołu do góry.

    Pakery usunąć, otwory zamknąć.

    Bliższe informacje zawarte są w naszej instrukcjio Wykonawczej (www. remmers.pl)

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych należy sprawdzić właściwości gruntu i elementu budowlanego.

    Ciśnienie iniekcji dopasować do właściwości elementu budowlanego.

    W razie potrzeby iniekcję powtórzyć.

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Pompa do materiałów trójkomponentowych; mieszadło Remmers Patentdisperser, pojemnik Mixcan, odpowiednie pakery iniekcyjne; wiertarka udarowa

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia świeżo po użyciu można myć wodą. W ten sam sposób można usuwać świeże zabrudzenia.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies. W plastikowych wiadrach
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Iniekcja kurtynowa: ok. 20 - 60 kg/m² (co odpowiada ok. 10 - 30 kg stężenia żelu)

    W celu dokładnego określenia zużycia należy przeprowadzić iniekcje próbne na odpowiednio dużych polach testowych, wybranych jako reprezentatywne.

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Dodatek soli IG Acryl Comp. S do mieszanki B skraca czas reakcji.

    Dalsze informacje na temat przetwarzania, budowania systemu i pielęgnacji wymienionych produktów można znaleźć w odpowiednich aktualnych Instrukcjach Technicznych, Instrukcjach Wykonawczych i Zaleceniach Systemowych firmy Remmers.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej