• SP Prep

  Nr art. 040030

  SP Prep

  Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA

  Wariant
  0400 | szary (kolor własny)
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS IV (średnio 6,0 N/mm²)
  Nadzór zewnętrzny GG-Cert + WTA
  Największe ziarno 3,15 mm
  uziarnienie zgodnie z DIN EN 13139
  Grubość warstwy maks. 5 mm
  Gęstość nasypowa około 1,7 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody około 5,0 l/30 kg
  Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ ≤ 15
  Głębokość wnikania wody około 1 h > 5 mm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Przygotowanie podłoża przed nałożeniem tynków mineralnych
  • Wyrównywanie zróżnicowanej nasiąkliwości podłoża

  Właściwości

  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Chłonne podłoża wstępnie zwilżyć do stanu "matowej wilgotności".

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Podłoża nasiąkliwe

    Jako warstwę sczepną produkt narzucać siatkowo (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy grubości warstwy maksimum 5 mm.

     

    Izolacja wewnętrzna i podłoża o małej nasiąkliwości

    Produkt nakłada się kryjąco (100%) warstwą o grubości nie przekraczającej 5 mm.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Produktu nie należy stosować do wyrównania nierówności podłoża!

    Aplikacja tynku po 2-4 dniach

    Przyczepność na gładkich i szczelnych powierzchniach poprawia się przez dodanie preparatu Remmers Haftfest (art. 0220).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Mieszarka, kielnia, miotełka stalowa, rzutnica tynków, pistolet z lejkiem

    Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 4 - 6 kg / mm gr. warstwy (kryjąco) / m²
   • Kryjąco 4 - 6 kg/m²

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej