• FL fix

  Nr art. 281725

  FL fix

  Elastyczny klej do płytek

  Kolor: szary | 2817
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Możliwość chodzenia/spoinowania po około 12 godzinach
  Grubość łoża klejowego Do maks. 10 mm
  Czas otwarty klejenia Około 30 minut (zależnie od temperatury)
  Gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody około 6,5 l / 25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Do układania ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych
  • Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz budynków
  • Do stosowania w strefach suchych, mokrych i pod wodą
  • Uszczelnienia zespolone

  Właściwości

  • Wysoka wytrzymałość na odrywanie (C 2)
  • Elastyczność (S 1)
  • Wysoka przyczepność i bezpieczeństwo klejenia (T) - klejony materiał nie osuwa się
  • Wydłużony czas otwarty klejenia (E)
  • Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Podłoże wyrównać.

    Podłoża o dużej nasiąkliwości należy zaimpregnować środkiem Tiefgrund W (art. 2842)

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Dla zwiększenia wytrzymałości na odrywanie należy wykonać szpachlówkę drapaną z danego rodzaju zaprawy.

    Produkt nakładać bezpośrednio, za pomocą odpowiedniej pacy ząbkowanej.

    Okładzinę - lekko wciskając - osadzić w warstwie zaprawy klejowej,

    Świeże resztki zaprawy możliwie wcześnie usunąć z powierzchni okładziny.

    Siatkę spoin chronić przed zanieczyszczeniem zaprawą.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub na nagrzanych powierzchniach.

    Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    *Naturalne wypełniacze prowadzą do niewielkich odchyleń w zapotrzebowaniu na wodę. Optymalne zapotrzebowanie na wodę zależy od miejsca budowy i grubości warstwy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Narzędzie do mieszania, paca do wygładzania, kielnia, paca zębata

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,1 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Około 1,1 kg/m²/mm grubości warstwy
    grzebień 4 mm : ok. 1,5 kg/m²
    grzebień 6 mm: ok. 2,3 kg/m²
    grzebień 8 mm: ok. 3,0 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametryproduktu określono w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 23° C i wilgotności 50%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej